MUNICIPIUL PLOIESTI
Untitled Document
Sliderman.js - Examples - Created by Devtrix.net
MUNICIPALITATEA PLOIESTEANA
Piata Eroilor nr.1A
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL EFICIENTIZARE ENERGETICA COLEGIUL A.I.CUZA...click pe poza pentru comunicat.
PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIESTI, DL.ADRIAN FLORIN DOBRE, A SEMNAT CONTRACTELE DE FINANTARE PENTRU CINCI PROIECTE IMPORTANTE DIN DOMENIUL EFICIENTIZARII ENERGETICE...click pe poza pentru comunicat.
EVENIMENTE DEDICATE COPIILOR, ORGANIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI IN PARCUL MUNICIPAL VEST
...click pe poza pentru comunicat.
MUNICIPALITATEA PUNE LA DISPOZITIA CENTRULUI JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA PRAHOVA UN IMOBIL...click pe poza pentru comunicat.
PRESEDINTELE ROMANIEI, EXCELENTA SA, DOMNUL KLAUS IOHANNIS, A VIZITAT MUNICIPIUL PLOIESTI...click pe poza pentru comunicat.
HALELE CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
OROLOGIUL DIN TURNUL HALELOR CENTRALE
Str. Emile Zola nr.8
PALATUL ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii nr.2-4
PALATUL CULTURII
Str. Erou Calin Catalin nr.1
STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
NOCTURNA - STATUIA LIBERTATII
Piata Eroilor
CATEDRALA SFANTUL IOAN
Bulevardul Republicii nr.12
BULEVARDUL REPUBLICII
NOCTURNA - BULEVARDUL REPUBLICII
Str. Emile Zola nr.8
CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
Bulevardul Republicii nr.65
PIATA EROILOR
ESPLANADA PALATULUI ADMINISTRATIV
Bulevardul Republicii
ANSAMBLUL MONUMENTAL ION LUCA CARAGIALE
Situat pe esplanada Palatului Administrativ
HOTEL CENTRAL
Bulevardul Republicii nr.1
BUSTUL LUI NICHITA STANESCU
Piata Victoriei, Scuarul Central
COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
Bulevardul Independentei nr.8
BUSTUL LUI I.L.CARAGIALE
Bulevardul Independentei nr.13
PANORAMA HALELE CENTRALE - CATEDRALA SFANTUL IOAN
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
Bulevardul Republicii nr.2
PARC PLOIESTI VEST
Str. Libertatii
Municipiul Ploiesti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANUNTURI CONCURS
Municipiul Ploiesti
 
 
 
PROGRAM ZILNIC DE
ACTIVITATE AL DIRECȚIEI
TEHNIC-INVESTIȚII
 
 
Arhiva comunicate presa
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Concurs pentru ocuparea funcției vacantă de conducere de director al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Conditii pentru participare la concurs:

CONDITII SPECIFICE :

  1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției;
  2. vechime in specialitatea studiilor de minim 3 ani (conditie solicitata de autoritate);
  3. vechime in functie de conducere – minim 3 ani (conditie solicitata de autoritate).

CONDITII GENERALE :
a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul constă în 2 etape :
- etapa  I - analiza planurilor de management depuse de candidati – până pe data de 03.07.2018,
- etapa II - interviu: 09.07.2018, ora 11,00.

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:
- cerere de înscriere;
- copia actului de identitate și copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă și adeverință după data de 01.01.2011 care să ateste vechimea în muncă și, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției de manager, precum si vechimea in functie de conducere;
- cazierul judiciar;
- curriculum vitae;
- adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate care să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia;

Dosarele de concurs se depun până la data de 25.06.2018.
Dosarele cu actele necesare si cu planul de management se depun in plicuri separate, sigilate, albe, format A4, in format electronic si pe suport de hartie, fara a fi semnat (cu semnatura olografa/electronica) sau personalizat ( motto-uri, culori etc ), cu respectarea termenului indicat in anuntul public al concursului, la sediul Primariei Municipiului Ploiești, Palatul Administrativ parter, intrarea C, camera 66, în perioada 04.06.2018-25.06.2018 .

Caietul de obiective, Regulamentul de organizare al concursului, bibliografia de concurs, precum si alte relatii suplimentare, sunt în prezentul anunț si se vor gasi afisate la sediul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Detalii suplimentare referitoare la datele instituției în vederea întocmirii și completării planului de management se pot obtine de la doamna Dragomir Melania - Șef Birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecția muncii și Protecție civilă din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, tel./fax 0244 -57.46.99, e-mail office@csmploiesti.ro .                                

Alte documente Club Sportiv Municipal Ploiești :
Organigrama si statul de functii - H.C.L. nr. 248/28.07.2017...AICI
Regulament de Organizare si Functionare   - H.C.L. nr.248/28.07.2017...AICI
                                                              - H.C.L. nr.104/29.03.2018...AICI
Buget 2015 - H.C.L. nr.37/12.02.2015...AICI
Buget 2016 - H.C.L. nr.40/01.02.2016...AICI
Buget 2017 - H.C.L. nr.92/03.04.2017...AICI

 

 

 

 

 
 
Untitled Document
Untitled Document
© 2009 Primaria Municipiului Ploiesti - Site realizat de Serviciul Informatica al Primariei Municipiului Ploiesti si intretinut de Serviciul Informatica si Serviciul Relatii Publice
Site-ul contine fisiere PDF, care pot fi citite cu Adobe Reader
http://www.ploiesti.ro