HOTARAREA Nr. 7

privind modul de folosire al terenurilor agricole ce fac parte din patrimoniul privatal municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:††††††

vazand Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploieşti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, ca administrator al terenurilor agricole ce fac parte din patrimoniul privat al municipiului Ploieşti;

in conformitate cu prevederile art. 74 din Legeanr. 18/1991 republicată, privind fondul funciar şi al art. 8 litera f, din Ordonanta de Urgenta nr. 60 /2001;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998, legea privind finanţele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 modificata in 2002, privind administratia publica locala,†††††††††††††††††††

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modul de folosire in anul 2003 a terenurilor cu destinatie agricola ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiesti dupa cum urmeaza:

a)      terenul in suprafata de 27 ha., situat Ón zonele Bereasca, Nuci si Rafov, identificat potrivit Anexei 1, se va atribui pe baza de convenţii anuale crescatorilor de animale, la solicitarea acestora. Contravaloarea folosintei va fi de 350 lei/mp .

b)      terenul in suprafata de 56 ha. identificat potrivit Anexei 2, se va atribui crescatorilor de animale, pe baza de conventii anuale. Contravaloareafolosintei anuale va fi dupa cum urmeaza: pentru vaci 90.000 lei/cap animal, pentru junici 80.000/cap animal, pentru tineret bovin 65.000 lei/cap animal, pentru ovine 65.000 lei/cap animal, pentru caprine 55.000 lei/cap animal, pentru cabaline 95.000 lei/ cap animal. Efectivele de animale vor fi preluate din evidentele Registrului Agricol al municipiului Ploiesti.

c)      terenul in suprafata de 290 ha. identificat potrivit Anexei 3 se va atribui pe baza de contract, spre cultivare, unei persoane juridice de profil, conform procedurilor in vigoare.

Art. 2

Sumele percepute pentru folosinta terenurilor agricole vor constitui venit la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu