HOTARAREA Nr. 9

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin care se propune modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/31.03.2000 in scopul preluarii bunurilor ce fac parte din sistemul statiei de epurare a municipiului Ploiesti transmise initial S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiesti in scopul obtinerii finantarii I.S.P.A.;

avand in vedere prevedrile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata;

in temeiul Legii nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea art. 8 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 48/2000 in sensul excluderii din anexa nr. 2 care cuprinde bunurile din domeniul public si privat ale municipiului Ploiesti transmise in administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiesti, ansamblul bunurilor ce formeaza statia de epurare a municipuiul Ploiesti.

Contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu apa si a Serviciului de Canalizare in municipiul Ploiesti, urmeaza sa se modifice corespunzator prevederilor alin. 1 din prezenta.

Art. 2

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul municipiului Ploiesti, Regia Autonomă de Termoficare şi Servicii Publice, Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Administratie Publica, Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu