HOTARAREA Nr. 16

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de S.C. Premis Impex S.R.L. si S.C.A. Prodes Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de S.C. Premis Impex S.R.L. si S.C.A. Prodes Ploiesti;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a consiliului local din data de 31 ianuarie 2003;

avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999;

in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea S.C. Premis Impex S.R.L. de acordare a esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a sumei de 13.052.469 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere calculate la data de 08.04.2002 pentru neplata la termen a impozitului pe cladiri aferent anului 2001 si a sumei de 1.475.634 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere calculate la data de 08.04.2002 pentru neplata la termen a taxei auto.

Art. 2

Admite in parte cererea S.C.A. Prodes Ploiesti in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri la plata:

        esalonarea la plata pe o perioada de 3 luni a taxei folosinta domeniu public in suma de 43.834.029 lei;

Art. 3

Imputerniceste Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti sa incheie cu petentii conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

Art. 4

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre hotararea consiliului local.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu