HOTARAREA Nr. 19

privind solutionarea cererii formulata de R.AT.P. Ploiesti

pentru avizarea in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute in Anexa nr. 2 la OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererii formulate de R.A.T.P. Ploiesti pentru avizarea in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri a constructiilor de natura similara cu cele prevazute in Anexa nr. 2  la OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2003;

                        avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 522/2002, republicata in Monitorul Oficial nr. 670/10.09.2002;              

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 522/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 36/2002;            

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Avizeaza in scopul scutirii de la plata impozitului pe cladiri constructiile in valoare totala de 1.110.290.489 lei aflate in folosinta Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prezentate detaliat in anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre Hotararea Consiliului Local.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

                                                                                               


Anexa

LISTA MIJLOACELOR FIXE

DE NATURA CONSTRUCTIILOR SPECIALE PREVAZUTE IN ANEXA 2, ART. 7, PCT. 20 DIN  O.G. 36/2002 PENTRU CARE SE SOLICITA SCUTIREA LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI

 

Nr. vechi

inventar

Nr.nou

Inventar

Denumire mijloc fix

Valoare inventar

31.10.2002

2041

1011

Drum in incinta intrepr.

7.009.175

2042

1012

Drum in incinta intrepr.

1.203.016

2043

1013

Drum in incinta intrepr.

943.553

1059

1028

Statie pentru reglare masurare

208.386

2003

1031

Rampa spalare

22.165

2015

1059

Copertina calatori

29.417

2018

1060

Copertina calatori

47.765

2021

1063

Copertina calatori

18.525

2064

1064

Drum in incinta intrepr.

5.825.366

1049

1066

Copertina

442.595

1067

1070

Canal schimb ulei

3.398.460

2027

1080

Copertina calatori

21.320

2028

1081

Copertina calatori

155.496

2079

1082

Copertina calatori

494.803

2074

1087

Rampa spakare descop.

20.962.142

2075

1088

Rampa schimb ulei

15.817.906

1108

1103

Copertina calatori

1.035.820

1109

1104

Copertina calatori

745.682

1110

1107

Refugiu calatori

265.875

1123

1129

Statie pompare si spalare

50.518.068

2123

1160

Put forat apa potabila

10.881.524

1137

1166

Punct termic masurare

7.995.278

2132

1180

Put forat apa potabila

68.874.734

1218

1218

Drum acces terti in incinta

148.907.527

1219

1219

Drum acces sistem alim.cu GPLpt. autob.

764.465.891

 

 

TOTAL

1.110.290.489