HOTARAREA Nr. 21

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a programului IEFTIN SI BUN

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri membrii ai comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ploiesti nr. 2 si nr. 5, precum si  Raportul de specialitate intocmit de S.C. HALE SI PIETE S.A. prin care se propune aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare si desfasurare a programului „IEFTIN SI BUN”;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a Consiliului Local Ploiesti din data de 31 ianuarie 2003;

in baza Legii Finantelor Publice Locale numarul 189/1998 cu modificarile si completarile sale ulterioare;

in temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 469/16.05.2002, Ordonatei Guvernului nr.  1216/2002;

in conformitate cu prevederile Hotararilor nr. 9/2002, nr. 73/2002 si nr. 311/2002 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

in baza Legii  nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul privind procedura de organizare si desfasurare a programului „IEFTIN SI BUN” conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.        

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

REGULAMENT

privind procedura de organizare si desfasurare a programului “Ieftin si Bun”

initiat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti

 

CAPITOLUL 1 – Dispozitii generale

 

Art. 1.1

Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic si organizatoric de desfasurare a Programului "Ieftin si ... bun", program care se adreseaza tuturor categoriilor de cetateni, corespunzator hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti, Hotararii Guvernului nr. 469/16.05.2002 si Ordonantei Guvernului nr. 1216/2002.

Art. 1.2

Desfasurarea Programului este asigurata de conducerea S.C. „Hale si Piete” S.A., sub  directa coordonare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 2 - Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura, promovare operatiuni comerciale si nr. 5 - Comsia pentru protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii.

Art. 1.3

Programul "Ieftin si ... bun" se desfasoara in incinta Halelor Centrale, imobil ce face parte din patrimoniul public al municipiului Ploiesti, aflat in administrarea S.C. „Hale si Piete” S.A. Ploiesti.

Art. 1.4

Spatiile puse la dispozitie pentru desfasurarea Programului de catre S.C. „Hale si Piete” S.A. au destinatia de comercializare produse agro-alimentare, si se atribuie in mod gratuit.

Art. 1.5

Atribuirea spatiilor comerciale se face agentilor economici pe baza de oferta si selectie potrivit art. 2.1.

 

CAPITOLUL 2 - Organizarea procedurii de selectie a agentilor economici ce participa la program

 

Art. 2.1

Cererile, insotite de oferta ale agentilor economice de profil se depune la sediul S.C. „Hale si Piete” S.A. si se analizeaza de catre conducerea societatii impreuna cu Comisiile nr. 2 si 5, care se pronunta pentru admitere sau respingere.                       

 

CAPITOLUL 3 - Criterii si conditii de calificare a agentilor economici ce doresc sa ia parte la program

 

Art. 3.1

Criteriile de stabilire a calificarii ofertantilor sunt :

        calitatea de agent economic autorizat si inregistrat in domeniul de activitate care il presupune profilul spatiului locat (statutul societatii si/sau contractul de societate sau alte documente, in functie de forma de organizare, etc.);

        informatii generale despre ofertant (sediul, capitalul social, principalele activitati din domeniul respectiv, etc.);

        dovada privind lipsa sanctiunilor penale sau alte situatii in care s-ar putea afla ofertantul (faliment, fals, concurenta neloiala, etc.) – criteriu eliminatoriu;

        ofertantul sa nu aiba debite si/sau actiuni in instanta cu organizatorul programului sau cu oricare din institutiile subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiesti sau Primaria municipiului Ploiesti; de asemenea, sa nu faca obiectul unei anchete legale pentru una din faptele mai sus mentionate;

        posibilitatea dotarii tehnice a spatiului locat, acolo unde este cazul, cu mobilier, utilaje, echipamente si agregate noi, competitive si agreate ca model si parametrii tehnici de organizatorul programului, dotari care sunt necesare unei bune desfasurari a activitatii comerciale (aceasta intra in obligativitatea partenerului).

        dovada gamei de produse oferite in mod obligatoriu.

Art. 3.2

Functie de locatiile disponibile si de indeplinirea criteriilor de eligibilitate conducerea societatii impreuna cu Comisiile nr. 2 si 5, stabilesc participarea agentului economic la Programul "Ieftin si ...bun".

Art. 3.3

Ofertant eligibil nu inseamna si ofertant selectionat.

 

CAPITOLUL 4 - Obligatiile partilor

 

Art. 4.1

Obligatiile S.C. HALE SI PIETE S.A. ca locator al acestui program initiat de Consiliul Local al municipiului Ploiesti sunt :

        sa predea agentului economic selectat si admis spatiul comercial atribuit. Partile vor incheia o conventie pe o perioada de 6 luni cu drept de prelungire, impreuna cu un proces-verbal de predare-primire, in care se va descrie in mod detaliat starea in care locatorul a predat spatiul;

        sa permita accesul la sursele de alimentare cu energie electrica, apa, in functie de amplasarea spatiului;

        sa asigure iluminatul comun in imobil;

        sa asigure paza imobilului.

Art. 4.2

Obligatiile agentului economic sunt urmatoarele :

        sa pastreze integritatea spatiului comercial si sa-l intretina corespunzator;

        sa comercializeze toate produsele agro-alimentare de baza pentru populatie, conform profilului de activitate pe baza unui  angajament scris , la preturi  cu cel putin 15-20% mai mici fata de preturile unitare medii ale pietei libere;

        sa comercializeze produsele tuturor categoriilor de cetateni;

        sa respecte intocmai angajamentul privind gama de produse si preturile acestora. In caz contrar, se va elibera spatiul fara nici o pretentie, in termen de 24 de ore de la notificare;

        sa achite contravaloarea utilitatilor aferente spatiului comercial cu cheltuielile generale de intretinere a imobilului, calculate proportional cu suprafata ocupata, conform procesului-verbal de predare-primire intocmit intre parti;

        in cazul excluderii din Program si de evacuare pentru nerespectarea clauzelor din conventie si a angajamentului asumat plata utilitatilor se face pana la aceasta data de catre agentul economic.

        sa obtina toate avizele si acordurile prevazute de lege, necesare bunei desfasurari a activitatii in cadrul acestui program, si sa le prezinte locatorului

Art. 4.3

Controlul privind respectarea prevederilor prezentului Regulament se face de catre Directia de Control a Primariei municipiului Ploiesti si, dupa caz de catre membrii Comisiilor nr. 2 si 5.

Art. 4.4

In cadrul sedintelor saptamanale ale comisiilor nr. 2 si 5 ale Consiliului Local, se va analiza derularea Programului "Ieftin si …bun".

Periodic comisiile nr. 2 si 5 vor informa primarul si consiliul local cu modul de derulare a programului.

 

CAPITOLUL 5 - Dispozitii finale

 

Art. 5.1

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru S.C. „Hale si Piete” si agentii economici care isi desfasoara activitatea in cadrul Programului "Ieftin si ... bun".

Art. 5.2

Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile Hotararilor Consiliului Local si cu celelalte prevederi legale in domeniu.

Art. 5.3

Prezentul Regulament poate fi modificat si completat functie de modul de derulare a Programului.