HOTARAREA Nr. 34

 privind stabilirea unor tarife percepute de catre Serviciul Public de Interes Local

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directorului Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”, prin care se propun tarifele ce se vor percepe in desfasurarea activitatii Serviciul Public de Interes Local - Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere”;

avand in vedere prevederile art. 28 lit. "j" din Ordonanta nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr.109/28.06.2002 privind infiintarea Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba tarifele ce vor fi percepute pentru folosirea bunurilor si prestarea serviciilor ce fac obiectul de activitate al Administratiei Parcului Memorial Constantin Stere, dupa cum urmeaza;

        folosire parcari                                                        10.000 lei/zi

        folosire plajă si strand adulti                                    10.000 lei/pers.

        folosire plajă si strand copii                                       5.000 lei/pers.

        folosirea terenurilor pentru activitati comerciale        10.000 lei mp/zi

        folosirea terenurilor si dotarilor in alte scopuri          15.000 lei mp/zi

        plimbare cu poneiul in manej o cursa/3 min.             10.000 lei/pers.

        plimbare cu barca - ˝ ora                                       15.000 lei/barca

        plimbare cu barca - 1 ora                                        30.000 lei/barca

        vizitare Gradina zoologica – adulti                           10.000 lei/pers.

        vizitare Gradina zoologica – copii                              5.000 lei/pers.

        folosirea terenurilor pentru organizarea de jocuri

        recreative de paintball in incinta parcului                  100.000 lei/zi/pers.

        pescuit                                                                    100.000 lei/zi/pers.

        consultatii animale                                                   50.000 lei/consultatie

        consultatii animale la domiciliu                                 100.000 lei/consultatie

        transport de caini cu auto                                            4.000 lei/km/caine

        prindere de caini in afara localitatii                           150.000 lei/cap

        cazare caini                                                             200.000 lei/cap/zi

Tarifele de mai sus se aplica incepand cu data de 01.03.2003.

Art. 2

Veniturile realizate corespunzator art. 1 reprezinta venituri proprii ale Administratiei Parcului Memorial “Constantin Stere”.

Art. 3

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararile nr. 110/2002 si 210/2002 ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Administratia Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiesti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu