HOTARAREA Nr. 39

privind repartizarea de locuinte din fondul municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte din fondul municipiul Ploiesti si Procesul-verbal al comsiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 12.02.2003;          

            in baza Legii nr. 114/1996, republicata si modificata - Legea locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei;

            in conformitate cu Hotararea de Consiliu nr. 314/2002 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002 si cu Hotararea de Consiliu nr. 308/2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea locuintei situata in str. General Eremia Grigorescu bl. 29, et. IV, sc. A, ap. 22, compusa din una camera in suprafata de 12.00 mp si dependinte, d-lui. Musat Vasile domiciliat in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr. 8, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Apartamentul este grevat de debite la plata intretinerii.

Art. 2

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Victoriei nr. 30, et. I compusa din una camera in suprafata de 12 mp si dependinte d-lui. Cojocea Gheorghe domiciliat in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr. 8.

Art. 3

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Diligentei nr.23 A compusa din 2 camere in suprafata de 18.75 mp, dependinte in suprafata de 12.80 mp d-lui. Titeica Constantin domiciliat in Ploiesti str. Sld. Erou Moldoveanu Marian nr. 3 bl. 9 A, ap. 33, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de  d-na. Stancu Daniela Mioara cu una camera in suprafata de 16.10 mp si dependinte in suprafata de 6.30 mp in str. Democratiei nr. 95, bl. 3 ap. 26.

Art. 5

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de dl. Grigore Lucian cu una camera in suprafata de 14.07 mp si dependinte in suprafata de 12,60 mp in str. Postei nr. 15.

Art. 6

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Suta Ana cu una camera in suprafata de 20 mp si dependinte in suprafata de 31.58 mp in str. Transilvaniei nr. 9

Art. 7

Imputerniceste directorul general al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice amintite la art.1, 2, 3, 4, 5 si 6 din prezenta hotarare.

Art. 8

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu