HOTARAREA Nr. 43

privind aprobarea schimbului de terenuri intre

Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Varioline S.R.L.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nemes Constantin si Raportul  de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu si al Directiei Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, prin care se propune efectuarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. Varioline S.R.L.;

            in conformitate cu Proiectul “Regularizare si Reprofilare Parau Dambu in municipiul Ploiesti”;

            avand in vedere Raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect si planurile de situatie ale terenurilor;

            in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.233/31.10.2002 privind aprobarea  P.U.D. “Sediu P + 2 – 3”, str.G-ral. Ion Dragalina nr.16, Ploiesti;

            in baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Insuseste raportul de evaluare al terenurilor, identificate potrivit P.U.D. aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 233/2002, proprietate a  municipiului Ploiesti si S.C.Varioline S.R.L. situate in str. G-ral. Ion Dragalina, anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba trecerea din domeniul public al municipiului Ploiesti in domeniul privat al acestuia a terenului in suprafata de 746 mp, identificat in schita de plan anexa la raportul de evaluarea prevazut la art.1.

Art. 3

Aproba schimbul de terenuri astfel :

S.C.VARIOLINE S.R.L. cedeaza suprafata de teren de 2188 mp proprietatea sa situat in Ploiesti, str. G-ral Ion Dragalina nr. 16 si primeste suprafata de teren proprietate a municipiului Ploiesti

Municipiul Ploiesti cedeaza suprafata de 1930 mp si primeste in schimb suprafata cedata de S.C.VARIOLINE S.R.L.

Art. 4

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de schimb pentru terenurile nominalizate la art. 3.

Art. 5

Directia Economica, Directia Administratie Publica, Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Administratia Domeniul Public si Privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu