HOTARAREA Nr. 45

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unui spatiu cu alta destinatie si organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea acestuia

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a doamnei Consilier Ileana Roman si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a unui spatiu cu alta destinatie si organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea acestuia;

avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata;

avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a spatiului cu alta destinatie, in suprafata construita de 201,50 m.p., situat in B-dul. Republicii, inregistrat in Anexa F, pozitia 25, pagina 791 din Hotararea de Guvern nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, configurat in releveul - Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba organizarea licitatiei publice deschise pentru inchirierea spatiului prevazut la art. 1, cu destinatia de alimentatie publica.

Termenul de inchiriere va fi de 5 (cinci) ani cu posibilitate de prelungire.

Pretul de pornire a licitatiei se va calcula in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu