HOTARAREA Nr. 53

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu SEDIU FIRMA, SPATIU COMERCIAL SI SERVICE AUTO, str.GHE. GR. CANTACUZINO nr. 200, 202, 204 Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. EKA TRUST S.R.L., Ploiesti, Planul urbanistic de detaliu SEDIU FIRMA, SPATIU COMERCIAL SI SERVICE AUTO, str. GHE. GR. CANTACUZINO nr. 200, 202, 204 Ploiesti;    

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu SEDIU FIRMA, SPATIU COMERCIAL SI SERVICE AUTO, str. GHE. GR. CANTACUZINO nr. 200, 202, 204 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Luchian Laurentiu cu conditia respectarii Avizului nr. 118 din 07.02.2003 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractelor de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 1784/2001, 1085/2001, 1277/2000, 788/2000, 575/2000 si are suprafata de 2743.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu