HOTARAREA Nr. 50

privind preluarea si transmiterea in administrare a unor imobile de interes public

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dragos Dinu si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu prin care se propune preluarea in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti a imobilului situat in Bulevardul Independentei nr. 12 pentru a servi drept sediu Directiei Impozite si Taxe Locale si transmiterea in administrarea Oficiului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova a imobilului situat in Bulevardul Independentei nr. 16, in care a functionat Directia Impozite si Taxe Locale;

            in baza prevederilor Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba preluarea in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti a imobilului apartinand domeniului public al judetului, situat in Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 12.

Art. 2

Stabileste ca in imobilul prevazut la art. 1 sa isi desfasoare activitatea DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE.

Art. 3

Aproba transmiterea in administrarea OFICIULUI JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR a imobilului situat in Ploiesti, Bulevardul Independentei nr. 16 in care a functionat Directia Impozite si Taxe Locale.

Art. 4

Predarea-primirea imobilelor ce fac obiectul prezentei hotarari se va face prin protocol incheiat intre Primaria municipiului Ploiesti, Consiliul Judetean Prahova si respectiv, Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova.

Art. 5

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Administratie Publica, Juridic si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu