HOTĂRÂREA   Nr. 56

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

“SEDIU DE FIRMA D+P+2+M “, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti

 

          Consiliul Local al municipiului Ploiești;

            văzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota și Raportul de specialitate al Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru  prin care se propune spre aprobare , la solicitarea d-lui TANASE ION, Planul urbanistic de detaliu “SEDIU DE FIRMA D+P+2+M “, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti

            in baza Legii nr. 453 / 2001, privind autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

            in baza Legii nr. 213 / 1998 , privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215 / 2001, privind administrția publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu anexat “SEDIU DE FIRMA D+P+2+M“, str. Democratiei nr. 28 A, Ploiesti, cu conditia respectarii Avizului CTUAT nr. 42 / 11.03.2002. Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1353 / 11.10.2000 si are suprafata de 423.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcția de Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru,  Direcția Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 martie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu