HOTARAREA Nr. 61

pentru aprobarea “Regulamentului privind contorizarea consumurilor de apã rece,

apã caldã si cãldurã precum si  repartizarea costurilor individuale la apartamentele din cadrul asociatiei de locatari / proprietari”

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu, Stan Ion si Varlan Alexandru si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune aprobarea  “Regulamentului privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda si caldura precum si repartizarea costurilor individuale la apartamentele din cadrul asociatiei de locatari/proprietari”;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 114/1996 – legea locuintei, cu modificarile ulterioare si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1275/2000 privind punerea in aplicare a legii locuintelor, modificata ulterior prin H.G. nr. 366/2001;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, modificata prin O.G. nr. 78/2001;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala;

            in baza art. 8, alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenientilor;

tinand seama de O.G. nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

            in temeiul art.38, alin. (2) lit.,,i’’ si art. 46, ali. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba  “Regulamentul privind contorizarea consumurilor de apa rece, apa calda si caldura precum si repartizarea costurilor individuale la apartamentele din cadrul asociatiei de locatari/proprietari” anexa la prezenta hotarare.

Prezentul Regulament are caracter de indrumare si recomandare pentru asociatiile de proprietari/locatari.

Art. 2

Incepand cu data prezentei, toate proiectele noi privind executarea blocurilor de locuinte din municipiul Ploiesti vor cuprinde in mod obligatoriu solutii tehnice referitoare la contorizarea individuala pentru fiecare apartament a tuturor consumurilor de la retelele publice de distributie.

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

           

REGULAMENT

PRIVIND CONTORIZAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA

SI CALDURA, PRECUM SI REPARTIZAREA COSTURILOR INDIVIDUALE

LA APARTAMENTELE DIN CADRUL ASOCIATIEI DE LOCATARI/PROPRIETARI

                                                                                             

1.      Domeniu de aplicabilitate

1.1. Prezentul Regulament are caracter de indrumare si recomandare pentru asociatiile de proprietari/locatari.

1.2 Acest regulament se adreseaza tuturor asociatiilor de proprietari/locatari racordati la sistemul public centralizat de alimentare cu apa rece, apa calda de consum si caldura din municipiul Ploiesti, la care facturarea dintre furnizor si consumator se face direct pe baza inregistrarilor contoarelor instalate pe bransamente.

1.2  Regulamentul se refera la conditiile de achizitionare a echipamentelor de masura, a montajului acestora, precum si la modalitatile de alocare (cuantificare) a consumurilor si repartizarea costurilor individuale din cladirile colective.

            1.3 Prestatorii serviciilor de apa rece, apa calda si caldura au ca limita de responsabilitate numai contorul general al imobilului sau scarii.

 

2.      Cerinte generale

2.1   Ordonanta Guvernului nr.78/2001 pentru modificarea legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, la art. 13.(2), prevede:

”Consumatorii de energie, persoane fizice, sunt obligati sa ia masuri pentru dotarea cu aparate de masura si control individuale”.

2.2 Pentru instalarea acestor echipamente in apartamente sunt necesare indeplinirea urmatoarelor conditii prealabile:

·        imobilele sa fie dotate cu:

-                     contor general de energie termica pentru caldura;

-                     contor general de volum apa rece;

-         contor general de volum apa calda de consum.

2.3  Asociatia de proprietari/locatari are obligatia gestionarii corecte a consumurilor de apa  rece, apa calda de consum si caldura aferente unui imobil (codominiu), precum si repartizarii echitabile a costurilor la proprietarii/locatarii apartamentelor.

Asociatia de proprietari/locatari este obligata sa stimuleze proprietarii/locatarii locuintelor pentru economisirea apei si energiei termice, oferind acestora posibilitatea de a controla consumurile de apa rece, apa calda de consum si caldura din apartament, prin montarea de echipamente corespunzatoare, reducand astfel valoarea facturii in conditiile confortului acceptat de fiecare. In acest sens, in conditiile legii, asociatia de locatari/proprietari va actiona pentru:

·        echiparea tuturor punctelor de consum cu aparate de alocare a consumurilor individuale de apa rece, apa calda de consum si caldura;

·        obtinerea acordului colectiv pentru citirea acestora periodic, in vederea repartizarii consumurilor  individuale;

·        repartizarea cat mai corecta a costurilor, in functie de consumurile individuale.

2.5  Pentru alocarea consumurilor si repartizarea costurilor individuale asociatiile de proprietari/locatari recomanda incheierea de contracte  (pe o durata de minim 5 ani) cu firme specializate, agreate de Primaria municipiului Ploiesti.

       Prin dispozitie, Primarul va numi o comisie privind selectarea firmelor agreate, corespunzator actelor normative in vigoare. Criteriile minime de care trebuie sa se tina seama sunt redate in Anexa 1.

 

3.      Instalarea alocatoarelor pentru consumurile de apa rece, apa calda de consum si caldura la apartamentele din cadrul asociatiilor de proprietari/locatari

3.1 Pentru alocarea la nivel de apartament a consumurilor de apa rece si de apa calda de consum este necesar ca imobilele sa fie dotate cu contoare generale sau contoare pasante pentru masurarea debitului. Deasemenea este obligatoriu sa se respecte urmatoarele:

·        Echiparea cu alocatoare (contoare) a tuturor punctelor de consum din apartamente;

·        In mod exceptional, asociatiile care nu reusesc sa asigure instalarea  echipamentelor de masura in toate apartamentele isi vor stabili reguli proprii de repartizare, tinand seama de prevederile regulementului;

·        Se va avea in vedere ca toate elementele sistemului de masura utilizat intr-o asociatie sa fie de acelasi fel: principiu de functionare, tip constructiv, caracteristici tehnice garantate de producator si corelate cu parametrii apei reci si apei calde de consum;

·        Aparatele de masura se vor achizitiona numai de la firme autorizate sa produca / sa importe, sa comercializeze, sa monteze si sa asigure service-ul acestora. Conditiile minimale de furnizare si instalare a acestor echipamente sunt redate in Anexa 2.

 

 3.2 Pentru alocarea la nivel de apartament a consumului de caldura este necesar ca imobilul sa fie dotat cu contor general pentru masurarea cantitatii de caldura  primita de imobil. Deasemenea este obligatoriu sa se respecte urmatoarele:

 

·        Echiparea cu alocatoare de costuri la toate punctele de consum (calorifere), in proportie de 100%;

·        Alocarea fiind individuala si efectuandu-se la limita de proprietate individuala (a proprietatii de apartament) este necesar acceptul tuturor locatarilor pentru accesul in apartamente, pentru verificarea echipamentelor in functiune si a citirilor la termenele convenite cu asociatiile de proprietari/locatari si prestatorul de servicii;

·        Se va avea in vedere ca elementele sistemului de masurare utilizat intr-o asociatie sa fie de acelasi fel: principiu de functionare, tip constructiv, caracteristici tehnice garantate de producator si corelate cu parametrii agentului termic;

·        Aparatele pentru reglarea si masurarea consumului de caldura din apartamente trebuie sa fie achizitionate de la firme autorizate care sa produca / sa importe, sa comercializeze, sa monteze si sa asigure service-ul acestora. Deasemenea firma va asigura si citirea si repartizarea costurilor. Conditiile minimale de furnizare si instalare a acestor echipamente sunt redate in Anexa 2.

 

4.      Repartizarea costurilor

 

Principiul de baza al repartizarii costurilor aferente unui consumator este principiul proportionalitatii.

Valorile consumurilor masurate la nivelul bransamentului (cost total) reprezinta baza (valoarea facturarii emisa de furnizori) ce va fi defalcata, pe principiul proportionalitatii, in costuri individuale.

·        Consumul total de apa rece si apa calda de consum se va repartiza proportional cu citirile inregistrate de alocatoare (debitmetre). Desi debitmetrele individuale masoara direct volumul de apa, indicatiile vor fi utilizate numai ca valoare ce serveste la repartizarea proportionala a consumului total inregistrat de contorul de bransament.

·        Pentru asociatiile de locatari /proprietari care si-au montat alocatoare de consum in apartamente repartitia costurilor se va face utilizand “Ghidul elaborat de Uniunea Asociatiilor de Proprietari Ploiesti”.

·        Consumul total de caldura (energie termica) va fi defalcat tinandu-se cont de transferurile termice prin peretii interiori (intre spatii incalzite si    mai putin incalzite), coloane, conducte de distributie, etc. astfel:

 

-         20 – 50%  -  comun

proportional cu suprafata utila a apartamentelor, inclusiv   pentru cele debransate total (sau partial) sau care au centrala proprie pe gaze;

 

-         80 - 50%  -  propriu

   proportional cu consumurile proprii stabilite prin

   citirea repartitoarelor si prin programul de calcul

 

            Calculul consumurilor se face pe baza citirilor (efectuate concomitent in toate apartamentele) alocatoarelor de catre personalul firmelor agreate, prelucrarea datelor efectuandu-se prin utilizarea exclusiva a sotfware-ului de catre firma agreata, conform art.3.2.

            Datele citite din alocatoare vor fi introduse in fisa tip a apartamentului.

            Rezultatul alocarii de consumuri si repartitiei de costuri va fi evidentiat clar si transparent in note de repartitie pe apartament si tabele centralizatoare pe imobil ce vor evidentia consumurile si costurile pe fiecare utilitate, respectiv o importanta baza de date pentru optimizarea managementului/gestiunii energetice si financiare a asociatiei de proprietari/locatari.

            In primul an costurile lunare se vor stabili in conformitate cu legislatia in vigoare (tip pausal), urmand ca dupa citirea periodica a alocatoarelor si prelucrarea datelor, sa se faca o regularizare a sumelor/costurilor intre apartamentele (spatiile cu alta destinatie) din cadrul asociatiei.

            In anii urmatori se poate opta pentru repartizarea lunara pe apartament (spatii cu alta destinatie) proportional cu consumurile realizate in anul precedent si stabilirea perioadei de citire la intervale de 3, 6 luni sau 1 an.

 

ANEXA 1

 

Criterii minime de abilitare

 pentru firme care sa asigure procurarea/montarea

 si serviciul de repartizare individuala a costurilor in locuintele colective

 

Selectionarea firmelor specializate care isi  vor putea desfasura activitatea in domeniul alocarii consumurilor si repartizarii costurilor pentru apa rece, apa calda de consum si caldura se va desfasura dupa urmatoarea procedura:

 

1. Atributiile Comisiei de Abilitare:

 

1.      Comisia numita prin Dispozitia Primarului va elabora un caiet de sarcini care va cuprinde minimum:

·        Activitatile care sunt solicitate a fi indeplinitre de aceste firme;

·        Criteriile pentru calificarea candidaților/ofertanților;

·        Modul de depunere a ofertelor, de analiza si de comunicare a rezultatelor

2.      Comisia va lua masuri de informare si popularizare a acestei selectii si va stabili o data pentru depunerea ofertelor (selectia initiala);

3.      Comisia va primi, analiza si evalua rezultatele selectiei;

4.      Comisia va emite Certificate de Abilitare pentru firmele care au indeplinit criteriile de selectie;

5.      Periodic comisia va analiza:

·        alte cereri pentru selectie;

·        eventualele situatii de retragere a autorizatiei unor firme selectate, daca exista reclamatii fondate care sa justifice acest lucru;

·        prelungirea valabilitatii Certificatului de Abilitare.

 

 

2.      Documentatia necesara pentru obtinerea Certificatului de Abilitare:

 

A.     Documente care dovedesc eligibilitatea:

 

1.      Scrisoare de interes (prin care solicita participarea la selectie);

2.      Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autoritățile competente din țara în care candidatul/ofertantul este rezident).

 

B.     Documente care dovedesc înregistrarea:

 

a)      Pentru persoane juridice române:

·        Certificat emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie națională sau teritorială

b)      Pentru persoane fizice române:

·        Se solicită autorizația de funcționare, precum și orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenței la categoria profesională impusă deîndeplinirea contractului.

c)      Pentru persoane juridice/fizice străine:

 

·        Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în care candidatul/ofertantul este rezident.

 

C.     Documente care dovedesc capacitatea tehnică:

 

a)      Fișă de informații generale

b)      Lista cuprinzând subcontractanții, însoțită și de acordurile de subcontractare;

c)      Fișă/fișe de informații privind experiența similar㠖 referinte la nivel national (lucrari similare in orasele din Romania) si/sau international (prin care demonstreaza ca respecta si legislatia europeana in domeniu);

d)      Recomandări din partea altor beneficiari/clienț;

e)      Documente emise de organisme acreditate, care confirmă certificarea sistemului calității;

f)        Declarație care conține informații privind dotările specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele și alte mijloace fixe pe care candidatul / ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului;

g)      Declarație care conține informații privind numărul mediu, în ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, precum și persoanele responsabile direct de îndeplinirea contractului;

 

D.     Documente care dovedesc capacitatea economico-financiară:

 

a)      Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani;

b)      Lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100);

c)      Solvabilitate patrimonială (capital propriu/total pasiv x 100);

d)      Bilanțul contabil din anul precedent, vizat și înregistrat de organele competente și/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăți recunoscute de audit financiar și contabil, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

 

3.         Criterii de avaluare

 

·        sa prezinte un sistem de creditare a populatiei, in vederea dotarii cu echipamente si rambursare prin rate;

-         alocatoare de consumuri pentru apa;

-    de alocare consumuri pentru caldura;

-   software de repartizare costuri, avand licenta de producator/ importator si autorizatie de comercializare a echipamentelor;

·        sa asigure serviciul de instalare a echipamentelor alocatoare de consumuri;

·        sa asigure citirea periodica a unitatilor repartitoare;

·        sa asigure  intocmirea unor fise individuale;

·        sa asigure verificarile metrologice periodice, lucrarile de reparatie si intretinere a echipamentelor;

·        sa asigure, pentru imobilele unde sunt deja montate debitmetre individuale, expertizarea situatiei existente, inclusiv sa propuna/execute refacerea unor lucrari defectuos executate;

·        sa propuna furnizorului de energie termica masurile ce trebuiesc luate pentru eliminarea dezechilibrelor hidraulice.

 ANEXA 2

 

Criterii minime

pentru agrementarea alocatoarelor de consumuri pentru apa rece, apa calda de consum si caldura

 

Alocatoare pentru apa rece si apa calda de consum

 

·        alocatoarele utilizate sunt debitmetre;

·        debitmetrele trebuie sa posede obligatoriu:

-    aprobare de model emisa de B.R.M.L. (clasa de precizie B sau C);

-         buletin de verificare metrologica initiala;

-         marca de verificare metrologica (sigiliu);

-         certificat de garantie.

 

Alocatoare pentru caldura

 

·        se va utiliza un sistem de alocare care sa asigure:

-         reglarea consumului prin robinet termostatic;

-         masurarea consumului prin repartitor de costuri;

-         software care sa permita calculul cosumurilor, inclusiv notele de repartitie individuale.

·        echipamentele utilizate vor fi insotite de:

-         certificate ISO 9001/9002 detinute de producator;

-         certificat de protectie a mediului ISO 14001;

-         certificat de conformitate cu normele europene:

Ø      EN 834 - pentru repartitoare cu evaporare;

Ø      EN 835 - pentru repartitoare electronice;

Ø      EN 215 - pentru robineti termostatici;

Ø      Agrement tehnic MLPTL – pentru robineti termostatici.

-         acordul producatorului pentru implementarea sistemului (furnizare, montaj, utilizare a programului de calcul, etc.);

-         certificat de garantie.

·        programul trebuie sa contina in “Baza de date”:

-         coeficienti de transformare pentru diversele tipuri de radiator, inclusiv serpentine si registre;

-         factori de compensare legati de orientarea geografica defavorizata (N) sau de pozitia apartamentului (pe colt, ultim etaj, parter pe beci neincalzit sau peste gang, etc.);

-         tarife diferite de Gcal pentru diferiti consumatori din aceeasi asociatie.

 

  Conditii pentru instalarea alocatoarelor

 

Apa rece si apa calda de consum

 

·        instalarea debitmetrelor se va executa in concordanta cu prescriptiile Indicativului SC 002-98 si in acelasi timp pentru toate apartamentele;

·        montajul debitmetrelor va fi executat numai de firme autorizate in domeniu de catre B.R.M.L., pentru care se va emite certificat de garantie a calitatii lucrarilor;

·        montajul trebuie prevazut obligatoriu cu un orificiu pentru introducerea unui sigiliu, care sa nu permita sub nici o forma demontarea contorului, sau efectuarea altor montaje, prin care consumul sa nu fie inregistrat;

·        odata cu sigilarea contorului individual, este necesara incheierea unui act cu datele de identificare ale contorului, inclusiv clasa de precizie si indexul acestuia, confirmat de reprezentantii firmei de specialitate, asociatiei de locatari si proprietarul apartamentului;

·        acolo unde apa calda de consum este furnizata numai in anumite perioade ale zilei, sau presiunea apei reci este mai mare decat cea a apei calde de consum, este necesar sa se monteze pe circuitul de apa calda de consum clapeta de retinere pentru curgerea in contrasens;

·        demontarea si remontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodica va fi stipulata, de asemenea, intr-un act oficial.

 

Caldura

 

·        montajul repartitoarelor si robinetilor termostatici se va face respectandu-se tipurile de montaj adecvate fiecarui tip de radiator;

·        la montaj se vor intocmi fise pentru fiecare apartament sau spatiu incalzit (cu alta destinatie sau in indiviziune) cu indicarea:

-         seriilor repartitoarelor utilizate;

-         datelor necesare identificarii radiatoarelor (tip, dimensiuni);

-         datelor necesare identificarii spatiului incalzit (destinatie si pozitionare in cadrul imobilului);

-         modului de prindere a repartitoarelor pe suprafata de contact,

pe baza carora se va stabili coeficientul de corectie (pentru fiecare radiator in parte) necesar calculului de alocare a consumurilor individuale si vor fi confirmate de reprezentantii firmei de specialitate, asociatiei de locatari si proprietarul apartamentului;

·        finalizarea lucrarilor de montaj presupune un prereglaj al robinetilor termostatici efectuat de personalul specializat al firmei agreate, care va emite certificat de garantie a lucrarilor.