R O M A N I A

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA Nr. 65

privind atribuirea in folosintã gratuitã a terenului necesar  organizãrii de santier, in vederea efectuãrii lucrãrilor de inlocuire conducte si bransamente  gaze naturale – etapa a III-a cartier Nord

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            având in vedere Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune atribuirea in folosintã gratuitã a terenului necesar organizãrii de santier pentru efectuarea lucrãrilor de inlocuire conducte si bransamente gaze naturale – etapa a III-a cartier Nord;

            luând in considerare prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul art. 126 din legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã atribuirea in folosintã gratuitã a terenului necesar pentru organizarea de santier, in vederea efectuãrii lucrãrilor de inlocuire conducte bransamente gaze naturale – etapa a III-a cartier Nord pentru durata normalã de executare a lucrãrilor.

Art. 2

Directia Tehnicã va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati, prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu