ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA Nr. 68

privind aprobarea proiectului de contract  donatie teren cãtre municipiul Ploiesti,

de cãtre S.C. Petroconsult S.R.L.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            avand in vedere Expunerea de motive si procesul-verbal al comisiei speciale, constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 53/29 martie 2002 si Raportul de Specialitate al Directiei Administratie Publica Locala, Juridic Contencios prin care se propune aprobarea proiectului contractului de donatie a suprafetei de teren de 19.904 m.p. din proprietate privata a S.C. Petroconsult S.R.L. in domeniul public al municipiului Ploiesti;

            vazand dispozitiile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba proiectul contractului de donatie finalizat in urma negocierii ce a avut loc intre Comisia Speciala a Consiliului Local al municipiului Ploiesti si reprezentantii S.C. Petroconsult S.R.L.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de donatie.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru din cadrul Primariei municipiului Ploiesti va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Locala, Juridic Contencios din cadrul Primariei municipiului Ploiesti, va aduce la cunostina celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu