ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTÃRÂREA Nr. 74

privind modificarea Hotãrârii nr. 293/2001, republicata, a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor in domeniul de activitate prin care s-au stabilit atributiile prin lege autoritatii publice locale

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Ion Eparu si Stan Ion si Raportul serviciului de specialitate prin care se propune stabilirea contraventiilor si aplicarea sanctiunilorla regimul transportului local de calatori;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 326/2001 cu privire la serviciile publice de gospodarie comunala si ale Ordonantei Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile publice de transport public local de calatori – art. 30, alin. 2;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1

Modificarea art. 2, alin. 3 din Hotararea nr. 293/2001, republicata, a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, care va avea urmatorul continut:

“Instituie biletul de suprataxa in valoare de 125.000 lei, corespunzator pozitiei nr. 1 din anexa nr. 5.”

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 293/2002, republicate, raman neschimbate.

Art. 2

Hotararea nr. 293/2001, republicata, a Consiliului Local al municipiului Ploiesti se va modifica potrivit prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 29 aprilie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Ion Eparu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu