HOTÃRÂREA Nr. 77

privind numirea reprezentantilor municipiului Ploiesti in

Adunarea Generalã a Actionarilor la S.C. “UNIMARKET” S.A. Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic – Contencios, prin care se propune numirea a trei reprezentanti ai municipiului Ploiesti si nominalizarea acestora in Adunarea Generalã a Actionarilor la S.C. “UNIMARKET” S.A. Ploiesti;

            in baza Hotãrârii Guvernului nr. 380/2002 privind transferul pachetului integral de actiuni al S.C. “UNIMARKET” S.A. Ploiesti;

            in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicatã, privind societãtile comerciale;

            in temeiul art. 38, lit. “i" si “j” si art. 47 din legea nr. 215/2001, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã numirea a trei reprezentanti ai municipiului Ploiesti in Adunarea Generalã a Actionarilor la S.C. “UNIMARKET” S.A. Ploiesti.

Art. 2

(1) Numeste in calitate de reprezentanti ai municipiului Ploiesti pe domnii :

            - Ion Iancu                   - Viceprimar

            - Ion Eparu                   - Consilier municipal

            - Daniel Savu                - Director Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea

                                                  Participatiunilor Statului

(2) Reprezentantii municipiului Ploiesti  vor aduce la indeplinire obligatiile Adunãrii Generale a Actionarilor, prevãzute in statutul societãtii.

(3) Activitatea desfãsuratã in aceastã calitate nu va fi remuneratã.

Art. 3

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu