HOTÃRÂREA Nr. 80

privind inchirierea directa a unui teren situat in str. Basarabilor nr. 2 catre S.C. “ULEIA VICTOR OPTICA” S.R.L. pentru extindere constructie

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se arata oportunitatea inchirierii unui teren apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti catre SC “ULEIA VICTOR OPTICA” SRL in vederea extinderii constructiei situate in str. Basarabilor nr. 2;

            in baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba inchirierea directa a unui teren apartinand domeniului public al municipiului Ploiesti, in suprafata de 3,7 m.p. situat in Ploiesti, str. Basarabilor nr. 2, catre SC “ULEIA VICTOR OPTICA” SRL, conform planurilor anexe, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Terenul inchiriat va fi destinat extinderii constructiei (magazin optica) situata in str. Basarabilor nr. 2, bloc Picadilly, parter, proprietatea S.C. Ciocarlia SA.

Durata inchirierii va fi de 1 (un) an, cu posibilitatea de a fi prelungita. Lucrarile vor acea caracter provizoriu, respectiv pe durata contractelor de inchiriere incheiate cu S.C. CIOCARLIA S.A., proprietara spatiului.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Directia Gestionare Patrimoniu, Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu