HOTÃRĀREA Nr. 87

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu si concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea extinderii spatiului comercial Bijuteria si vitrina de afisaj Agentia Teatrala

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si al Directiei Gestionarea Patrimoniului, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SPATIU COMERCIAL BIJUTERIA SI VITRINA DE AFISAJ AGENTIE TEATRALA" str. Unirii nr. 2 Ploiesti si concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea extinderii spatiului comercial BIJUTERIA SI VITRINA DE AFISAJ AGENTIA TEATRALA la cererea S.C. ROBERT - AUGUSTIN S.R.L.;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

            in baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - BIJUTERIA SI VITRINA DE AFISAJ AGENTIE TEATRALA", str. Unirii nr. 2 - Ploiesti, anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Aproba trecerea suprafetei de 33 mp. teren, situat in Ploiesti, str. Unirii nr. 2, identificat prin planul de situatie din anexa nr. 2, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Aproba concesionarea directa a terenului prevazut la art. 3, pentru extinderea constructiei existente, proprietate a S.C. ROBERT - AUGUSTIN S.R.L.

Concesionarea se va face pe durata de 25 de ani cu drept de prelungire, iar termenul de incepere si durata de executie a lucrarilor vor fi stabilite prin autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 5

Insuseste raportul de evaluare a terenului intocmit de Oficiul "Public Proiect", conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 6

Stabileste redeventa anuala la valoarea de 778,80 U.S.D. pentru intreaga suprafata de teren. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 5 ani. Redeventa se va achita in lei la cursul oficial al U.S.D. comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua efectuarii platii.

Art. 7

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de concesiune in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

Art. 8

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Directia Gestionare Patrimoniu, Biroul Concesionari, vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazālu