HOTÃRÂREA Nr. 98

privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului local al municipiului Ploiesti,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite si serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu