HOTÃRÂREA Nr. 109

privind infiintarea Serviciului public

 Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si raportul comun al serviciilor de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune infiintarea Serviciului public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti;

in baza Legii nr. 189/1990 privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

in temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobã infiintarea Serviciului public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, incepând cu data de 1 iulie 2002, cu urmatorul obiect de activitate:

Obiectul principal de activitate – administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce apartin domeniului public al municipiului Ploiesti.

Obiectul secundar de activitate cuprinde urmatoarele activitati:

Ø      productia de legume in sera si camp;

Ø      productia  de  plante  si  flori  ornamentale  in  pepiniera, sera  si  camp;

Ø      produse  cerealiere;

Ø      servicii  de  plantare  si  insamantare  a  zonelor  verzi, zone de  agrement;

Ø      lucrari  de  intretinere,  curatire si  amenajare a  spatiilor  verzi, locuri de  joaca , WC-uri,  parcari, fantani arteziene;

Ø      servicii  de  administrare  si  intretinere  a  zonelor  verzi  si  de  agrement, lucrari  de  intretinere  a  gradinii  zoologice;

Ø      servicii  recreative;

Ø      lucrari  de  intretinere  si  reparatii  a  masinilor  si  utilajelor  din dotare;

Ø      confectii  metalice ( garduri,  banci, mobilier  de  parc,  etc)

Ø      producerea  de  recipienti (cosuri  pentru  deseuri  stradale, etc)

Ø      servicii  de consultanta tehnica  in  domeniul  executiei  de  spatii  verzi;

Ø      servicii  si  activitati  veterinare;

Ø      servicii  de  inchirieri  terenuri  si  mijloace  fixe;

Ø      comercializarea  de  produse  floricole  si  dendrologice,  seminte  catre unitatii  proprii  si  terti;

Ø      comercializarea  de  produse  legumicole;

Ø      comercializare  de  animale domestice zoo  si produse  ale  acestora;

Ø      alte  activitati  in  domeniu

Art. 2

Aprobã Regulamentul de organizare si functionare al serviciului public de interes local denumit  Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, conform anexei nr.1 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 3

Aprobã organigrama, statul de functii, numãrul de personal si fisele de evaluare pentru serviciul public de interes local denumit  Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, potrivit Anexelor 2, 3 si 4 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4

Stabileste ca bunurile cuprinse in Anexa nr. 5 fac parte din patrimoniul privat al serviciului public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti. Bunurile cuprinse in respectiva anexã vor fi evaluate pânã la data de 30.09.2002 si inregistrate corespunzãtor.

Art. 5

Aprobã transmiterea in administrarea serviciului public de interes local denumit  Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, bunurilor cuprinse in anexa nr. 6 ce apartin domeniului public al municipiului Ploiesti si a terenului in suprafatã de 101 ha ce apartine domeniului public al municipiului Ploiesti, pe bazã de protocol, identificat potrivit planului ce reprezintã Anexa nr. 7, ce face parte din prezenta hotãrâre.

Art. 6

Serviciul public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti va prelua toate contractele cu furnizorii si clientii si dupa caz, litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata ale Administratiei Domeniului public Ploiesti referitoare la Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiesti, substituindu-se in drepturile si obligatiile acesteia, cu exceptia celor a caror competenta revin Consiliului Local.

Art. 7

Numeste pe dl. Dibu Lucian in functia de Director al serviciului public de interes local Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti.

Art. 8

Administratia Domeniului public si Privat Ploiesti, Directia Economica, Directia Administrarea Patrimoniului si Serviciul public nou infiintat, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 9

Directia Administratie publicã, Juridic si Contencios va aduce la cunostinta publica  prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1                                                                                    

la H.C.L. nr  109/2002                                                                                

 

R E G U L A M E N T

de organizare si functionare a serviciului public de interes local denumit  Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Bucov  ca serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local

 

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA  JURIDICA, SEDIUL, ORGANIZARE

 

Art. 1  Serviciului public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Bucov este infiintat prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 109 din 28 iunie 2002.

                       

Art. 2 Serviciul public Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Bucov  este unitate bugetarã cu personalitate juridicã, care isi  desfãsoarã activitatea in  conformitate  cu legile  române  si  cu  prezentul  regulament  de  organizare  si  functionare ,sub  autoritatea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, având ca obiect de activitate  administrarea  bunurilor apartinând parcului municipiului.

 

Art. 3 Sediul este  in Bucov, Str. Parcului nr. 7.

                 

Art. 4 Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” este organizat in  Centre de gestiune si Compartimente functionale .

Constituirea centrelor de gestiune  Serviciul  productie si spatii  verzi  Serviciul Zoo  si Serviciul Agrement are ca scop autofinantarea treptata a respectivelor activitati. Compartimentele functionale asigurând deservirea  centrelor de gestiune .

                         

Art. 5  Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” isi desfãsoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli propriu, aprobat anual de Consiliul Local , organizeaza si conduce evidenta contabila conform  punctelor nr.160 si 168 din Regulamentul privind aplicarea legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993.

 

Art. 6  Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” se asigura diferentiat pe domeniu si  obiectele de activitate, prevazute la art.12 din urmatoarele surse :

 

a)      Venituri proprii rezultate din :

-         valorificarea prin comercializarea la terti a productiei de plante floricole, legumicole si material dendrologic si alte produse obtinute din activitatea proprie sau  atrase  din  alte  surse;

-         prestari de servicii si executie de lucrari pentru persoane fizice si juridice,  pentru care incaseaza tarife si taxe stabilite legal ;

-         servicii  de  administrare  si  intretinere  a  zonelor  verzi  si  de  agrement  din  Parcul  Memorial  „Constantin  Stere” Bucov, lucrari  de  intretinere  a  gradinei  zoologice;

-         servicii  recreative  oferite  in  Parcul Memorial  „Constantin  Stere”   Bucov ;

b) Alocatii  si subventii de la bugetul Consiliului Local al municipiului Ploiesti  in conformitate cu prevederile legale,  dupa cum urmeaza:

Alocatiile si subventiile se acorda pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, pentru activitatile ce  fac  obiectul  de  activitate, in sume reprezentând diferenta dintre necesarul de cheltuieli curente si de capital , aprobate de Consiliul Local , pe baza unui Program de activitate anual si a veniturilor proprii aferente activitatilor respective.

Programul de activitate se aproba de catre Consiliul Local si Consiliul Local odata cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” si reprezinta un document de fundamentare a cheltuielilor si veniturilor aferente activitatilor Administratiei Domeniului public.

Alocatiile si subventiile se acorda lunar, la cererea Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” pe baza justificarii executiei programului de lucru .

In executia bugetara este permis sa se utilizeze , pentru cheltuieli curente,  sume  din  alocatiile  si  subventiile  aferente  unei  activitati  pentru  o  alta  activitate  cu  conditia  ca  in  final, la inchiderea  exercutiului  bugetar sa se  respecte  modul  de  alocare  initial.

Pentru efectuarea si controlul operatiunilor financiare Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” are cont propriu deschis la Trezoreria Ploiesti in lei si  la B.C.R Ploiesti in  valuta.

 

Art. 7 Finantarea cheltuielilor  de capital se asigura astfel :

-         pentru investitiile care conduc la dezvoltarea si/sau modernizarea obiectelor apartinând domeniului public al municipiului Ploiesti de la fonduri alocate din bugetul propriu al Consiliului Local;

-         pentru investitii necesare dezvoltarii si functionarii Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” fondurile se asigura din veniturile proprii si in completare de la bugetul propriu al Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

 

Art. 8 Contabilitatea patrimoniului Administratiei Parcului memorial „Constantin Stere”, a veniturilor si cheltuielilor acesteia, organizata si condusa pâna la nivel de dare de seama inclusiv, este parte componenta a contabilitatii generale a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

            Corespunzator celor de mai sus, Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” intocmeste si preda Serviciului Buget-Contabilitate :

-         lunar, balanta de verificare a conturilor sintetice;

-         trimestrial, cumulat de la inceputul anului si anual,

contul de executie cu anexele prevazute de normele aprobate de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice finantate din bugetul local si din venituri extrabugetare.

 

            Art. 9 Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” este condusa de un director numit prin hotarârea Consiliului Local la propunerea primarului. In aceasta calitate, pe lânga atributiile, sarcinile si competentele prevazute in prezentul regulament, directorul Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” va asigura inventarierea generala anuala a Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere”, in baza dispozitiei emisa de Primar in conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea nr.82/1991 si capitolul VI din regulamentul privind aplicarea legii respective.

 

Art. 10 Patrimoniul Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” este compus din patrimoniul existent in evidenta contabila a acestuia la data de 31.03.1996 si partea de patrimoniu a municipiului transmisa spre administrare catre aceasta prin Hotarâri ale Consililui Local ulterioare.

            Instrainarea, darea in concesiune sau in chirie la terti a imobilizarilor corporale ( terenuri si mijloace fixe) aflate in administrarea Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” nu se poate face decât cu respectarea legii si numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

 

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC PLOIESTI

 

Art. 11 Obiectul de activitate al Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” public cuprinde urmatoarele :

 

0115     -  productia  de  legume  in  sera  si camp;

0116     -  productia  de  plante  si  flori  ornamentale  in  pepiniera ,sera  si  camp;

0111     -  produse  cerealiere;

0141     -  servicii  de  plantare  si  insamantare  a  zonelor  verzi,zone de  agrement

9000          - lucrari  de  intretinere ,  curatire si  amenajare a  spatiilor  verzi, locuri de  joaca , WC-uri,  parcari, fantani arteziene;

9253           - servicii  de  administrare  si  intretinere  a  zonelor  verzi  si  de  agrement   ,lucrari  de  intretinere  a  gradinii  zoologice;

9272          -  servicii  recreative   ;

5021            -  lucrari  de  intretinere  si  reparatii  a  masinilor  si  utilajelor  din dotare;

752           -  confectii  metalice ( garduri,  banci,mobilier  de  parc,  etc)

2871          -  producerea  de  recipienti (cosuri  pentru  deseuri  stradale,etc )

7414      -  servicii  de consultanta tehnica  in  domeniul  executiei  de  spatii  verzi;

8520      -   servicii  si  activitati  veterinare;

7020          -  servicii  de  inchirieri  terenuri  si  mijloace  fixe;

5122          -  comercializarea  produselor  floricole  si  dendrologice,  seminte  catre unitatii  proprii  si  terti;

5221          -  comercializarea  de  produse  legumicole;

5248      -  comercializare   de  animale domestice zoo  si produse  ale  acestora;

7483          -  alte  activitati  in  domeniu;

 

CAPITOLUL  III

CONDUCEREA  ACTIVITATII  CURENTE

 

            Art. 12 Serviciului public de interes local denumit Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” Bucov este condus de un director  care, in  exercitarea atributiilor ,sarcinilor  si  raspunderilor  este  ajutat  de  director adjunct  stabilit conform  organigramei.

 

Art. 13 Directorul Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Bucov reprezinta Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” in justitie, in relatiile cu alte institutii publice locale, agenti si alte persoane juridice si fizice. Din punct de vedere administrativ, directorul este subordonat primarului municipiului Ploiesti si Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

            Directorul Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” are dreptul sa semneze acte de angajare, de cheltuieli curente, comenzi, contracte si conventii dispozitii de plata  in numerar , precum si documentele, contractele, actele privind veniturile proprii ale Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”. Semnarea de catre director a actelor in cauza va fi facuta numai daca acestea  poarta  viza  de  control financiar preventiv, organizat conform  legii.

 

         Art. 14 Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale Directorului Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Bucov  sunt urmatoarele:

 

Ø organizeaza,  conduce  si  gestioneaza activitatiile  unitatii  conform  legilor  in  vigoare si prezentului regulament.

Ø concepe  si  conduce  strategii  si  politici  de  conducere  si  dezvoltare a  unitatii.

Ø selecteaza,  angajeaza,sanctioneaza  si  concediaza personalul  angajat  , conf . legii.

Ø semneaza  contractele  individuale  de  munca.

Ø reprezinta  si  angajeaza  unitatea  in  relatiile  cu  tertii.

Ø desemneaza inlocuitorul  pe  perioada  de  absenta  si  stabileste  limitele  de competenta  si  responsabilitatile  acestuia.

Ø aproba  prin  decizii, componenta  comisiilor  de  lucru  si regulamentele  de  functionare  ale  acestora,potrivit  legii.

Ø aproba  planul  anual  de  audit  intern.

Ø raspunde  de  calitatea  productiei  realizate si a serviciilor  prestate, potrivit  legii.

Ø emite decizii  de  recuperare a  pagubelor  produse  de  salariati.

Ø asigura  inventarierea  generala  anuala a  A.P.M.C.S. in  baza dispozitiei  emisa de  Primar  , in  conformitate  cu  prevederile  legale.

Ø intocmeste proiectul programului anual de activitati pe sectoarele prevazute la art.12 si pe ansamblu, in vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului local de catre Primar.

Ø intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propriu corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului in vederea supunerii lui spre aprobarea Consiliului local de catre Primar;

Ø coordoneaza defalcarea programului de activitati si bugetul aferent pe trimestre pentru fiecare activitate in parte si stabileste masurile necesare indeplinirii acestora, transmitandu-le ca sarcini conducatorilor de servicii,  compartimente functionale si directorului  adjunct.

Ø stabileste sarcinile necesare asigurarii integritatii bunurilor materiale administrate, inclusiv in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, controleaza modul in care acestea sunt indeplinite si ia masurile ce se impun potrivit legii, impotriva personalului subordonat aflat in culpa.

Ø aproba graficele de activitate lunare ale serviciilor productive si asigura aprovizionarea materialelor, pieselor, obiectelor de inventar, carburantilor, etc.necesare desfasurarii activitatii si controleaza  modul lor de aplicare.

Ø organizeaza desfacerea produselor si predarea lucrarilor si serviciilor la Consiliul Local si la terti, intocmirea documentelor legale in vederea incasarii contravalorii acestora si urmareste zilnic stadiul realizarii veniturilor pe fiecare activitate in parte.

Ø  urmareste si  raspunde de respectarea normelor de protectie si securitate a muncii si stabileste masuri specifice activitatii proprii de productie si securitate, in conformitate  cu  legea  protectiei  muncii  si normele  generale de  protectie  a  muncii, a  normelor ISCIR si  PSI.

Ø organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, in limita organigramei aprobate.

Ø  aproba avansarea pe grade (trepte) profesionale, premierea personalului in conformitate cu normele legale.

Ø  analizeaza lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli pe baza datelor din contabilitate si dispune masuri suplimentare in vederea cresterii eficientei economice a activitatii Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”, ridicarea calitatii serviciilor prestate si reducerea cheltuielilor.

Ø  organizeaza receptia si punerea in functiune a mijloacelor fixe noi, primite in dotare din investitii sau transferuri; asigura existenta instructiunilor tehnice de folosire si intretinere a utilajelor, instalatiilor si masinilor din dotarea Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”, precum si cunoasterea acestora de catre personalul care le utilizeaza; urmareste intocmirea si realizarea programului de intretinere si reparatii, al utilajelor si instalatiilor  sub  presiune.

Ø  organizeaza receptia si raspunde  de  depozitarea in conditii de siguranta si eliberarea pentru consum, pe baza de documente legale, a materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor bunuri necesare activitatii Administratiei  Parcului Memorial „Constantin Stere” ; urmreste constituirea garantiilor personalului  cu  functii  gestionare ,potrivit  legii,

Ø  organizeaza paza incintelor  si al celorlalte imobilizari corporale ale A.P.M.C.S. cu  personal  propriu  instruit sau cu  unitati  specializate, aproba instructiuni de  ordine  interioara prin care se reglementeaza intrarea si iesirea personalului din schimb, interzicerea accesului persoanelor aflate in stare de ebrietate, conditiilor de acces a persoanelor straine de unitate ,indatoririle  salariatiilor.

Ø  ia masuri pentru limitarea pagubelor provocate de calamitati naturale, avarii ale instalatiilor precum si pentru eliminarea fara intârziere a defectiunilor tehnice ivite in timpul proceselor de productie.

Ø  colaboreaza cu serviciile  de  specialitate  ale Consiliului Local in realizarea efectiva a investitiilor destinate A.P.M.C.S., inclusiv in lista anexa la bugetul local aprobat de Consiliul Local.

Ø  verifica documentatia legala privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate fizic si/sau moral, pe care o preda primarului pentru a fi supusa aprobarii de catre Consiliul Local in conformitate cu dispozitiile legale; organizeaza casarea, respectiv dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune si valorificarea prin vanzare sau utilizare ca materiale a subansamblelor, pieselor si materialelor rezultate .

Ø  asigura difuzarea dispozitiilor legale specifice sarcinilor de serviciu si obligatiilor legale ale angajatilor cuprinse in fisa postului pentru cunoasterea si respectarea lor de catre cei in cauza, precum si a drepturilor acestora.

Ø  intocmeste si prezinta primarului, pentru aprobarea de catre Consiliul Local,  propuneri fundamentate privind modificarea structurii organizatorice si/sau a numarului de personal angajat permanent al A.P.M.C.S.

Ø  intocmeste si prezinta trimestrial Consiliului Local rapoarte de activitate insotite de executiile de casa ale bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”

Ø exercita si alte  sarcini  stabilite de cãtre  Primarul  Municipiului  Ploiesti , pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 15 Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale Directorului adjunct   sunt urmatoarele:

 

Ø       dispune  in  regim  de maxima  urgenta ,avand  latitudinea  de a aloca  toate resursele  umane  specializate pe  care  le are  in subordine  in vederea  remedierii  situatiilor  deosebite de disfunctionalitati  ce  apar  in  sectoarele  pe  care  le  coordoneaza.

Ø       urmareste  si  raspunde  de  cresterea  performantelor serviciilor prestate si  a productiei,  prin utilizarea  eficienta a resurselor  existente in  sectii , ateliere,  compartimente  functionale.

Ø      propune  strategii  si programe cu  privire  la  protectia  mediului, protectia  animalelor, dezinsectii, deratizari, igienizari, pregatiri de  iarna, dezvoltari  de  activitati, masuri organizatorice, tehnice si sanitare pentru  domeniul  sau de  activitate.

Ø      asigura  relatia  cu  presa in probleme  de sesizari, articole, materiale, pentru  promovarea  imaginei A.P.M.C.S. Ploiesti, cu  acordul  directorului.

Ø      asigura si  raspunde  de  realizarea  volumului de productie prestatie, stabilirea  consumurilor  si valorificarea productiei.

Ø      asigura centralizarea  lunara a  productiei  si  serviciilor  realizate, informind  directorul asupra  rezultatelor  obtinute  si a  masurilor  necesare  de  recuperare a  restantelor.

Ø      stabileste  masuri  tehnice  necesare  pentru  prevenirea  si  limitarea  calamitatilor, catrastofelor  si  incendiilor .

Ø      asigura  elaborarea de grafice lunare, derivate din programul primit de la directorul A.P.M.C.S., cu  sarcini  si termene  concrete.

Ø      urmareste  si  raspunde de  modul  in  care  personalul din subordine cunoaste si respecta normele de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, examineaza prin  sondaj cunostiintele de  prevenire  si regulile  de protectie in care  se  desfasoara activitatea, paza  bunurilor,normele privind disciplina muncii, potrivit reglementarilor  legale  si dispozitiile  de  ordine interna.

Ø      repartizeaza personalul pe locuri de munca corespunzator pregatirii profesionale, acorda asistenta tehnica calificata pentru cresterea gradului de calificare a angajatilor,utilizarea eficienta a utilajelor, instalatiilor,respectarea instructiunilor  de  folosire  a  acestora,  folosirea    timpului de munca.

Ø      controleaza prin  sondaj  prezenta personalului la locurile de munca, aducand  modificari la  pontaj asupra   timpului lucrat  , personal sau prin subalterni.

Ø      asigura respectarea tehnologiilor adecvate si a normelor de calitate;

Ø      asigura efectuarea lucrarilor de intretinere, revizii si reparatii la utilaje,  instalatii, la termenele prescrise de normele tehnice. 

Ø      vizeaza bonurile de consum de materiale pentru productie,in  cazuri  de  exceptie, in limita normelor si verifica utilizarea materialelor exclusiv in scopul pentru care s-a efectuat aprovizionarea locurilor  de munca;

Ø      asigura personal sau prin personalul subordonat,  documentele legale privind produsele si lucrarile executate si receptionate, precum si cele care atesta expedierea produselor, respectiv predarea lucrarilor la beneficiari, pe care le semneaza predând compartimentului financiar - contabilitate exemplarele necesare in vederea emiterii actelor de incasare a pretului.

Ø      asigura  introducerea  de  formulare  tipizate potrivit legii,stabileste  circuitul informational  al  acestora.

Ø      asigura  conditii normale  de  desfasurare  a inventarierii  anuale  ,conform deciziilor  interne date  in  acest  scop.

Ø      controleaza  si  asigura integritatea tuturor bunurilor primite cu inventar, participand  la receptia  si la punerea in functiune a mijloacelor  fixe nou achizitionate, prilej cu care avizeaza actele specific intocmite.

Ø      stabileste  sarcini  atributii  si  raspunderi pentru  personalul  din  subordine pentru  domeniul  sau de  activitate

Ø      raspunde  pentru  realitatea  , regularitatea  si legalitatea  operatiunilor  inscrise  in documentele elaborate

Ø      exercita  si alte  sarcini  stabilite  de conducerea Serviciului public  « Administratia Parcului Memorial ˝”Constantin Stere”˝ Bucov », pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art 16 Principalele atributii, sarcini si raspunderi ale sefului serviciu financiar contabil  sunt urmatoarele:

            Este subordonat Directorului adjunct.

Ø      Asigura  relizarea  in  conformitate  cu  normele  legale  in vigoare a activitatiilor  financiare  ale  unitatii  privind:

-         dare  de  seama pe  baza  de  bilant ( trimestrial)

-         integritatea  patrimoniului;

-         veniturile,  cheltuielile  si rezultatele  financiare;

-         balanta  de  verificare  a  conturilor  sintetice ( luna)

-         contul de executie bugetara cu anexe conf NMF (trimestrial)

-         plata  si  evidenta  tuturor  drepturilor  banesti  cuvenite  salariatiilor.

-         organizarea  si  desfasurarea  Controlului Financiar Preventiv

activitate,  prin  care  se  verifica  legalitatea  si regularitatea  operatiunilor  efectuate  pe  seama  fondurilor  publice sau a  patrimoniului  public, inainte  de  aprobarea  acestora.

Ø   Coordoneaza  nemijlocit  activitatea  compartimentelor  functionale:                  

-         serviciul  financiar  contabil

-         serviciul  aprovizionare,  desfacere,  transport.

-         biroul administrativ

 

CAPITOLUL  IV

STRUCTURA  FUNCTIONALA

 

Structura  organizatorica  a  unitatii  este  aprobata de  C.L.M. Ploiesti. In  vederea  realizarii  obiectului   de  activitate, A.P.M.C.S.  este  organizat  ca  centru  de gestiune, in scopul  autofinantarii  treptate  a  acestuia.

 

Art. 17  Serviciul zoo    sarcini , responsabilitati:

 

         Este subordonat directorului.

Ø      indruma si raspunde de activitatea de agrement si Gradina Zoologica.

Ø      intocmeste programul de dezvoltare pentru activitatea de agrement, pe care il supune spre aprobare conducerii Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Ø      asigura supravegherea activitatii de intretinere si dezvoltare a Gradinii Zoologice.

Ø      asigura  viza  pentru controlul preventiv pe bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare procesului de productie.

Ø      intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu furaje, alimente, materiale si unelte necesare procesului de productie.

Ø      raspunde impreuna cu tehnicienii din subordine de incadrarea in consumurile de hrana alimente si furaje.

Ø      justifica lunar impreuna cu tehnicienii din subordine, consumul alimentelor si furajelor ridicate de la magazie.

Ø      foloseste eficient forta de munca din subordine si asigura conditii corespunzatoare de munca.

Ø      vizeaza bonurile  de  iesire  din  magazie  pentru  materialele  ridicate  necesare  procesului  de  productie de  catre  personalul  din  subordine.

Ø      stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine.

Ø      raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, asigura  echipamentul de  protectie  si  de  lucru si  de  calitatea  productiei  si  serviciilor.

Ø      raspunde  de  incadrarea  in consumurile  specifice,lunar

Ø      raspunde   disciplinar,material sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin

Ø      exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 18 Serviciul agrement    sarcini ,responsabilitati:

     

Este subordonat directorului.

Ø      indruma si raspunde de activitatea de agrement.

Ø      intocmeste programul de dezvoltare pentru activitatea de agrement, pe care il supune spre aprobare conducerii Administratiei Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Ø      asigura supravegherea activitatii de intretinere si dezvoltare a Parcului Memorial ”Constantin Stere” Bucov.

Ø      asigura  viza  pentru controlul preventiv pe bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare procesului de productie.

Ø      intocmeste referate de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, piese schimb, echipamente, etc.

Ø      raspunde impreuna cu tehnicienii din subordine de incadrarea in consumurile de hrana alimente si furaje.

Ø      justifica lunar impreuna cu tehnicienii din subordine, consumul alimentelor si furajelor ridicate de la magazie.

Ø      foloseste eficient forta de munca din subordine si asigura conditii corespunzatoare de munca.

Ø      vizeaza bonurile  de  iesire  din  magazie  pentru  materialele  ridicate  necesare  procesului  de  productie de  catre  personalul  din  subordine.

Ø      stabileste atributii, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine.

Ø      raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectia muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, asigura  echipamentul de  protectie  si  de  lucru si  de  calitatea  productiei  si  serviciilor.

Ø      raspunde  de  incadrarea  in consumurile  specifice ,lunar.

Ø      raspunde   disciplinar,material sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin

Ø      exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 19 Serviciul productie  si spatii  verzi –atributii , sarcini ,responsabilitati:

     

Este subordonat directorului.      

Ø      intocmeste planul de venituri si cheltuieli ale activitatii proprii pâna la 30 noiembrie a anului anterior celui pentru care se face planul pentru activitatea de zone verzi.

Ø      prezinta proiectul,planul de productie cat si planul de venituri si cheltuieli spre avizare conducerii Administratiei  Parcului Memorial „Constantin Stere” si  spre aprobare conducerii Primariei

Ø      intocmeste planul de productie pentru sera , pepiniera cât si pentru plantele de apartament pâna la inceputul anului calendaristic.

Ø      indruma si raspunde de producerea materialului dendrofloricol din sera si pepiniera; in acest scop va exista in permanenta un registru pentru dispozitii scrise, sub semnatura pentru seful  formatiei productie .

Ø      indruma si raspunde de evidentierea lucrarilor pe culturi sau grupe de culturi cu tehnologie asemanatoare, atât pentru produsele obtinute in sera, cât si  pentru cele obtinute in pepiniera si câmp, lunar; tine evidenta veniturilor si cheltuielilor pe culturi sau grupe de culturi.

Ø      vizeaza bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate, necesare procesului de productie de catre personalul din subordine.

Ø      raspunde de incadrarea in consumurile specifice si justifica lunar consumul impreuna cu sefii de formatie din subordine materialelor ridicate de la magazie pe culturi.

Ø      intocmeste referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale, unelte, etc., necesare proceselor de productie.

Ø      raspunde impreuna cu seful Serviciului  Aprovizionare, desfacere,transport de valorificarea productiei obtinute atât prin magazinele proprii, cât si la terti, astfel incât din aceasta activitate sa nu se inregistreze pierderi.

Ø      intocmeste saptamânal programul de lucru la sera, pepiniera si zone verzi; urmareste realizarea acestuia.foloseste eficient forta de munca din subordine si asigura conditii corespunzatoare de munca.

Ø      stabileste atributiuni, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine.

Ø      raspunde de respectarea  instructiunilor de functionare a centralei termice din cadrul serei incadrându-se in cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale;

Ø      stabileste impreuna cu sefii de formatie amplasarea materialului dendrofloricol ce se planteaza, cat si speciile respective; stabileste de asemenea perioada optima de plantare.

Ø      calculeaza manopera, conform normativelor, centralizeaza situatiile de lucrari si le inainteaza pentru semnatura conducerii A.P.M.C.S. si serviciului de resort al Primariei, in vederea decontarii,pe baza de  factura.

Ø      intocmeste planul estimativ de amenajare – intretinere spatii verzi si plaja, anual il supune spre aprobare conducerii Primariei, avizat de conducerea A.P.M.C.S.

Ø      intocmeste planul de plantare a materialului dendrologic pentru spatii verzi , anual

Ø      participa alaturi de sefii de formatie la elaborarea programului de activitate saptamânal, lunar si trimestrial pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, in colaborare cu Primaria.

Ø      urmareste si indruma activitatea  de spatii verzi pe baza programelor saptamânale intocmite, astfel incât sa se realizeze normele de lucru.

Ø      intocmeste referate si propune sanctiuni pentru personalul din subordine care incalca sarcinile de serviciu, sau propune stimulari

Ø      asigura asistenta tehnica de specialitate si urmareste respectarea procesului tehnologic.

Ø      depisteaza pe cei care incalca legea degradând spatiile verzi, aplicând amenzi contraventionale, potrivit legii; aceste actiuni se desfasoara permanent impreuna cu politia ,  gardienii publici sau cu inspectorii Primariei si se refera atât la spatiile verzi amenajate si intretinute de A.P.M.C.S. .

Ø      colaboreaza cu sectorul mecanic, confectii si reparatii diverse pentru executarea diferitelor lucrari de: cosit mecanic , taiere de arbori, reparatii la banci, hidranti de apa, amplasare de noi banci si obiecte de joaca in  parc si plaja.

Ø      impreuna cu conducerea A.P.M.C.S.  repartizeaza zilnic utilajele in  functie de necesittai si disponibilitati si urmareste activitatea acestora, pentru folosirea lor cu randament.

Ø      indruma conform planurilor intocmite de proiectant, lucrari de amenajare si intretinere a noilor spatii verzi, pepiniere , sere.

Ø      propune masuri pentru imbuntatirea activitatii.

Ø      intocmeste programe de taieri a arborilor uscati, programe pe care le urmareste si coordoneaza.

Ø      intocmeste anual situatia elementelor constitutive ale spatiilor verzi.

Ø      pentru arborii taiati din spatiile verzi va respecta Hotarârea nr. 235/1995 a Consiliului Local Ploiesti.

Ø      raspunde de modul in care se utilizeaza forta de munca, utilajele, de calitatea muncii prestate de catre sectoarele spatii verzi in fata beneficiarului.

Ø      asigura  si raspunde de  respectarea  legislatiei  in vigoare  pentru  domeniul  sau  de  activitate,de  calitatea  productiei  si  prestatiilor.

Ø      informeaza operativ in legatura cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate .

Ø      raspunde de masurile ce trebuiesc luate pe linie de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul din subordine,de  calitatea  productiei  si  prestatiilor

Ø      raspunde   disciplinar,material sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale, pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin.

Ø      exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 20 Serviciul intretinere, confectii si reparatii-atributii, sarcini, responsabilitati:

           

Este  subordonat  directorului.                         

Ø      coordoneaza si indruma activitatea intregului personal din cadrul atelierului.

Ø      raspunde de intreaga activitate desfasurata de personalul din subordine.

Ø      intocmeste planul de revizii si reparatii al masinilor, utilajelor, instalatiilor din dotarea A. P.M.C.S., impreuna cu sefii de  servicii  si ateliere.

Ø      intocmeste anual un plan de aprovizionare si de câte ori este nevoie, referate de necesitate pentru utilajele din cadrul serviciului cât si pentru centrala termica si instalatia de incalzire din sera.

Ø      receptioneaza lucrarile de reparatii efectuate de terti la masini, utilaje, instalatii.

Ø      preda catre noii angajati si preia de la cei care pleaca din unitate, masinile, utilajele, instalatiile.

Ø      vizeaza bonurile de iesire din magazie pentru materialele ridicate necesare desfasurarii activitatii din atelier.

Ø      la sfårsitul fiecarei luni se va intocmi   situatia justificativa a materialelor ridicate de la magazie.

Ø      raspunde impreuna cu cei din subordine de buna functionare a tuturor utilajelor, masinilor  si aparatelor centralei termice din cadrul serei.

Ø      contacteaza când este cazul, furnizorii potentiali de reparatii la utilaje ti instalatii, solicitând cel putin trei oferte pentru lucrari conform  prevederilor legale, si intocmeste referatul de propunere cu optiunea sa pentru furnizorul care ofera conditiile cele mai avantajoase conducerii  unitatii  pentru  negociere  si  incheierea  contractului.

Ø   pastreaza cartile tehnice ale utilajelor si instalatiilor in care opereaza evenimentele si alte informatii in legatura cu acestea conform normelor legale.;

Ø      participa la receptia calitativa si cantitativa a mijloacelor fixe noi primite in dotare de A. P.M.C.S., stabileste numarul de inventar sub care se ia in evidenta si se ingrijeste de inscriptionarea vizibila a acestuia pe obiectul in cauza.

Ø      intocmeste documentatia necesara,când este cazul,pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe uzate in conformitate cu prevederile legale si asigura,dupa aprobare, casarea fizica a obiectelor in cauza cu executarea tuturor operatiilor si lucrarilor prevazute de lege.

Ø      asigura inscrierea in circulatie a utilajelor care circula pe caile publice,   realizarea verificarilor si autorizarilor prevazute de reglementarilele in vigoare .

Ø      raspunde de incadrarea in cotele repartizate privind consumul lunar de gaze naturale,raspunde de asemeni de buna functionare si intretinere a instalatiei termice din sera.

Ø      urmaresse activitatea utilajelor in teren, impreuna  cu  beneficiarii acestora, asigurind randamentul  maxim.

Ø      raspunde de dotarile din spatiile verzi, banci, hidranti de apa in instalatiile de alimentare cu apa in sensul repararii si intretinerii acestora.

Ø      de asemenea, in functie de necesar, raspunde de confectionarea de noi banci, obiecte de joaca pentru copii, garduri, porti si asigura amplasarea acestora, impreuna cu serviciul zone  verzi

Ø      elaboreaza  norme  si  normative  tehnice, instructiuni de  functionare  si exploatare a utilajelor, instalatiilor, prescriptii, norme  de  manipulare,depozitare si  folosirea  materialelor,alte  norme  specifice  activitatii.

Ø      raspunde  de  siguranta in  functiune a  instalatiilor  mecano-energetice  si  de automatizari.

Ø      elaboreaza  planul anual de  verificare  metrologica.

Ø      raspunde  de  stricta  aplicare  a  dispozitiilor  legale  privind instalatiile  sub  presiune  si  a  mijloacelor  de  ridicare.

Ø      asigura  completarea  si  actualizare  anuala  a inventarului  consumatorilor  de  energie.

Ø      organizeaza  licitatii  si  selectii  de  oferta pentru  prestatii  de  servicii  si  achizitii  de  bunuri.

Ø      elaboreza  impreuna  cu  sefii  de  sectii  programul  de  pregatiri de  iarna.

Ø      raspunde  de  organizare  si  functionarea sistemului  de  asigurare  a  calitatii in  unitate, certifica, productia  si  serviciile  prestate  conform  standardelor  in  vigoare  si a  contractelor  incheiate, materii  prime,  materiale  si  piese  de  schimb, asigura  conditii  legale  privitoare  la  depozitare  si  transport.

Ø      raspunde  de  intreaga  activitate  de  investitii  a  unitatii, intocmirea programelor  anuale  pentru  investitiile noi  si cele  aflate  in  derulare. 

Ø      desfasoara  activitatea  de  informare si instruire privind  cunoasterea si  respectarea  regulilor si  mãsurilor  de  aparare  contra incendiilor.  

Ø      verifica  modul  de  aplicare a normelor  de  aparare impotriva incendiilor,verifica  personalul numit cu  manipularea mijloacelor  de  interventie.

Ø      stabileste  restrictii  la  utilizarea  focului  deschis  si efectuarea  de  lucrari  cu  substante  inflamabile, pentru  a  prevenii producerea de  incendii  sau explozii. -  

Ø      stabileste sarcini pe fiecare post si instruiestc subalternii cu privire la sarcinile   fiecaruia

Ø      raspunde de buna functionare si conservare a utilajelor din dotare.

Ø      verifica prezenta zilnica, punctualitatea , disciplina la locul de munca a salariatilor din subordine si ia masuri in consecinta.

Ø      raspunde de modul cum se utilizeaza forta de munca, utilajele, de calitatea muncii prestate de salariatii din subordine.

Ø      raspunde  incadrarea in consumurile specifice de carburanti si celelalte materiale.

Ø      rezolva corespondenta cu privire la atelierul intretinere, confectii si reparatii diverse.

Ø      propune masuri pentru imbunatatirea activitatii.

Ø      raspunde de aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii si prevenirea si stingerea incendiilor in sectorul de activitate, de  asigurarea  echipamentului de  protectie  si  de  lucru.

Ø       vizeaza bonurile  de  iesire  din  magazie  pentru  materialele  ridicate  necesare  procesului  de  productie de  catre  personalul  din  subordine.

Ø      colaboreaza cu toate serviciile si  serviciile din cadrul A. P.M.C.S. .

Ø      informeaza operativ in legatura cu eventualele evenimente care se petrec in sectorul de activitate.

Ø      raspunde disciplinar,material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø      exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 21 Biroul  resurse  umane  si protectia  muncii  - atributii, sarcini, responsabilitati:

   

Este  subordonat  directorului.

Ø      intocmeste statul de functii pe baza organigramei aprobate de Consiliul Local, ori de câte ori apar modificari legale.

Ø      intocmeste contracte individuale de angajare.

Ø      asigura evidenta carnetelor de munca si urmareste completarea lor curenta.

Ø      intocmeste documentele legale pentru incetarea activitatii salariatilor din diverse motive , documente ce vor fi semnate de directorul A.P.M.C.S. .

Ø      urmareste respectarea nivelelor legale ale salariilor de baza , a sporurilor si adaosurilor acordate angajatilor,

Ø      prezinta lunar Serviciului Financiar-Contabil un exemplar din statul de functii cu toate modificarile intervenite in cursul lunii (angajari, desfaceri de contracte de munca , indexari, modificari sporuri de vechime), cu aceasta ocazie va prezenta si lista personalului aflat in concediu de odihna, concediu fara plata,in  capacitate  temporara  de  munca.

Ø      stabileste  si  propune  spre  aprobare  necesarul  de  personal  pe  meserii, functii, specialitati,  si  nivele  de  pregatire  corespunzator  cerintelor  rezultate  din  structura  obiectului  de  activitate  al  unitatii.

Ø      vizeaza certificatele medicale in sensul completarii acestora cu salariul, indetia de conducere, spor vechime, numar ani vechime in munca.

Ø      asigura  intocmirea  fiselor  de post  si  evaluarea  acestora.

Ø      urmareste evidenta personalului sezonier, vizeaza cererile de angajare de muncitori sezonieri, in functie de numarul de muncitori sezonieri aprobat prin organigrama.

Ø      intocmeste raportarile statistice specifice activitatii compartimentului.

     intocmeste documentele  necesare pensionarii  personalului A.P.M.C.S., conform  prevederilor  legale.  

Ø      asigura  desfasurarea  activitatii  de  protectia  muncii conform legislatiei  in  vigoare,  efectueaza  instructajul  informativ  general.

Ø      intocmeste  lista  cu  locurile  periculoase ( pericol  deosebit  si pericol  iminent  de  accidentare ) in conformitate cu  normele  metodologice de  aplicare a  Legii  nr.90/1996.

Ø      elaboreaza  liste  de  dotare cu  echipament  de  preotectie si de  lucru  in  conformitate  cu  legislatia in  vigoare, precum  si  a  materialelor  igienico-sanitare

Ø      cerceteaza  accidentele  de  munca care  produc  incapacitate  temporara  de  munca de  cel  putin  trei  zile. 

Ø      raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu

Ø      exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 22 Oficiul  juridic si contencios  atributii,sarcini ,responsabilitati:

 

Este  subordonat  directorului.

Ø      urmareste  si  asigura  respectarea  legislatiei  in vigoare  de  catre  toti  salariatii.

Ø      intocmeste actiuni, intâmpinari, raspunsuri, precizari, concluzii, in dosarele existente pe rol la instantele de judecata.

Ø      asigura  consultanta  juridica  tuturor  compartimentelor functionale.

Ø      asigura  informarea  curenta a  factorilor  de  decizie  cu  privire  la  actele  normative  nou  aparute.

Ø      reprezinta A.P.M.C.S. la instantele de judecata de orice grad.

Ø      exercita caile de atac la instantele de judecata.

Ø      verifica legalitatea contractelor,conventiilor,  contractelor de  locatie  si  a  altor  documente  care  implica  unitatea,

Ø      avizeaza  lucrarile  referitoare  la  incheierea ,modificarea sau  incetarea raporturilor  de  munca

Ø      exercita si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 23 Biroul  administrativ  - paza  atributii,sarcini ,responsabilitati:

 

Este  subordonat directorului  adjunct .

Ø      asigura organizarea activitatii de paza, precum  si contractarea de  servicii  de  paza,potrivit  legii, in cadrul A. P.M.C.S. .

Ø      primeste, inregistreaza  si  repartizeaza  documentele interne, sesizari, reclamatii,asigura expedierea  corespondentei, inclusiv  evidenta stampilelor.

Ø      asigura desfasurarea activitatii adminstrative in cadrul unitãtii;

Ø      asigura  activitatea  de  secretariat  a  conducerii.

Ø      asigura evidenta, selectionarea,  pastrarea si  casarea documentelor  inregistrate  si retinute  in  arhiva.

Ø      intocmeste nomenclatorul cu  termenele de  pastrare a  documentelor proprii, precum si a materialelor  preconstituite  sau  create  in unitate.

Ø      asigura  circulatia  personalului  unitatii si  a  persoanelor din  afara  , potrivit reglementarilor  proprii  ale  A.P.M.C.S. ,propune  reguli de  acces, raspunde  de  aplicarea acestora.

Ø      elaboreaza si  urmareste  realizarea  planului  de  paza a obiectivelor  unitatii, stabilind  modul  de  efectuare  a  acestuia, necesarul  de personal, mijloace  tehnice  de  paza, pe care il  supune  avizului  de  specialitate  al organelor  `n  drept.

Ø      asigura  instalarea  , la  toate  punctele  de  lucru, a firmei  unitatii.

Ø      stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecaruia.

Ø      exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.

 

Art. 24 Biroul  financiar,  contabilitate -  atributii,sarcini ,responsabilitati:

Este  subordonat  directorului adjunct.. Organizeaza si conduce evidenta contabila in conformitate cu prevederile Legii 82 / 1991 si normele specifice M.F. pentru care asigurã urmãtoarele activitãti:

Ø      darea  de  seama pe baza de  bilant ,trimestrial.

Ø      intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli impreuna cu directorul A.P.M.C.S. si participarea personala a celorlalti conducatori de compartimente, cu fundamentarea corespunzatoare  veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare activitate in parte.

Ø      exercita controlul financiar preventiv in conformitate cu normele legale; este in drept sa respinga la viza actele al caror obiect si forma nu sunt in concordanta cu prevederile legii; ia masuri ca actele reprezentând cheltuieli efectuate fara viza de control preventiv sa nu se inregistreze pe costurile

A.P.M.C.S. si sa sesizeze in scris pe directorul unitatii pentru efectuarea cercetarilor si stabilirea persoanelor raspunzatoar de producerea prejudiciului , in vederea intocmirii actelor de imputare si recuperare.

Ø      propune  directorului tarife  si  preturi  pentru  produsele  si  servicile  prestate.

Ø      organizeaza evidenta contabila a creantelor (clienti si debitori), emiterea documentelor legale pentru incasarea la termenele prevazute in actele care au generat creantele in cauza si urmarirea incasarii acestora, inclusiv majorarile legale de intârziere.

Ø      asigura participarea personalului contabil la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului si stabilirea diferentelor (plusuri si minusuri) rezultate in urma acesteia; verifica si avizeaza cu privire la legalitatea propunerilor comisiei de inventariere in legatura cu modul de suportare a minusurilor de inventar si opereaza in contabilitate inregistrarile de regularizare a diferentelor.

Ø      asigura intocmirea statelor de plata a salariilor si alte drepturi legale cuverite salariatilor in cadrul A.P.M.C.S., pe baza listelor de pontaj si a statelor de functiuni din care se preiau elementele componente privind incadrarea si salarizarea salariatilor; semneaza statele de plata pentru control preventiv.

Ø      intocmeste lunar deconturile privind costurile efective , aferente lucrarilor si serviciilor prestate de A. P.M.C.S. Consiliului Local al municipiului Ploiesti

Ø      intocmeste lunar balanta de verificare a conturilor contabile si sintetice si executia de casa a bugetului A.P.M.C.S. pe perioada cumulata de la inceputul anului curent, iar trimestrial darea de seama  contabila privind veniturile si cheltuielile.

Ø      prezinta situatiile si documentele la controlul Curtii de Conturi.stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecaruia.

Ø      raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.urmareste  si  raporteaza lunar,prin  consilierul  existent la  centrul  de  gestiune  veniturile  si  cheltuielile  acestora, pe  baza  de  balanta si  intocmeste  executia  bugetara.                                                          *                                                       *     *   Exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.    Art.25-Serviciul aprovizionare, desfacere, transport -  atributii,sarcini ,responsabilitati:          Este  subordonat  directorului.

Ø      asigura achizitionarea materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb si altor materiale consumabile necesare activitatii de productie din cadrul A.M.C.S.P.

Ø      organizeaza receptia si gestionarea in magazii a bunurilor aprovizionate, precum si eliberarea acestora pentru consum pe baza de bonuri intocmite si semnate de persoanele imputernicite in acest scop.

Ø      asigura evidenta operativa a miscarii  stocurilor , preda zilnic la contabilitate documentele de receptie si de consum , participa la inventarierea anuala a stocurilor.

Ø      asigura aprivizionarea si desfacerea productiei proprii realizate si atrase  din  alte  surse, tine evidenta operativa a activitatilor specifice.

Ø      intocmeste necesarul  de  materiale , echipament de  protectie  si  de  lucru, materiale  igienico-sanitare pe  baza propunerilor  sefilor  de servicii.

Ø      urmareste  valorificarea  deseurilor  ca  urmare  a  efectuarii  casarilor.stabileste sarcini pe fiecare post si instruieste subalternii cu privire la sarcinile fiecaruia.

Ø   raspunde disciplinar, material  sau penal, dupa caz,   in conformitate cu dispozitiile legale pentru neindeplinirea atributiunilor de serviciu.

Ø   Exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.   

 

            Art. 26 Compartiment  Control Financiar Intern -  atributii, sarcini , responsabilitati:             

            Este  subordonat directorului. C.F.I.  este  organizat sub  forma  de compartiment  cu  personal  specializat,  denumit  in  continuare  auditor  intern, neimplicat in  vreun  fel  in  indeplinire activitatilor  pe  care  le  auditeaza, exercitandu-si  atributiile in mod  obiectiv, independent, cu profesionalism  si  integritate, conform  normelor  specifice  activitatii  de  audit.Compartimentul  C.F.I. trebuie  sa exercite, fara a se  limita la  acestea, urmatoarele  atributii:

Ø      certificarea  lunara si  trimestriala a  conturilor  de  executie  bugetara , balanta de  verficare a  conturilor  sintetice, a  actelor financiare  de  gestiune si a evidentelor  contabile, orice  document  justificativ care  sta  la  baza  inregistrarilor  contabile, prin  verificarea legalitatii, realitatii si  exactitatii  datelor.

Ø      examinarea  legalitatii, regularitatii si  conformitatii  operatiilor, identificarea erorilor  risipei, gestiunii  defectoase si  a fraudelor si, pe aceste  baze  propune  masuri  si  solutii pentru  recuperarea  pagubelor si  sanctionarea  celor  vinovati, dupa caz.

Ø      supravegherea  regularitatii  sistemelor  de  fundamentare  a deciziilor, planificare , coordonare, urmarire  si  control al  indeplinirii  deciziilor.evaluarea  economicitatii,  eficacitatii  si  eficientei cu  care  conducerea  unitatii  utilizeaza  resursele  financiare, umane,  materiale pentru  indeplinirea  si  obtinerea  rezultatelor  economice  stabilite.

Ø      intocmeste  planul  anual  de  audit intern, insotit  de  referatul de justificare  a modului in  care  au  fost  selectate obiectivele,  activitatile sau  operatiunile  cuprinse  in  plan, pe  care il  supune  aprobarii  directorului  unitatii.

Ø      propune modificarea  planului de  audit  aprobat  ori  de  cite  ori  apar  indicii  sau  circumstante care  semnifica  aparitia  de  noi  riscuri.

Ø      sesizeaza  directorul   din  sistemul controlului  fianciar  preventiv  cu  privire  la  efectuarea  de  operatiuni  pe  propria  raspundere  a conducerii  unitatii  ,  fara  viza  de  control  financiar  preventiv.

Ø      identificarea  unor  slabiciuni ale  sistemului  de  conducere, a  unor  programe  sau  operatiuni si,  propunerea  de  masuri pentru  corectarea  acestora si  diminuarea  riscurilor.

Ø      in  realizarea  atributiilor  sale  seful  compartimentului  de audit  intern sau, dupa caz, persoana  care  exercita  atributiile  de  audit  intern se  subordoneaza  si  raporteaza direct  directorului  unitatii.

Ø      are  obligatia  sa respecte  prevederile  normelor  si  procedurilor  specifice  activitatii  de  audit, prevederile  codului  de  etica, norme si instructiuni specifice elaborate  de  Ministerul Finantelor.             

Ø      asigura  circulatia  legala  a  documentelor primare,a documentelor  tehnico-operative  si contabile.

Ø      efectueaza  tematici  si anchete  dispuse  de  director.

Ø      controlul  se  efectueaza  in  totalitate sau  in sondaj in raport  cu  volumul, valoarea si natura  bunurilor, a  posibilitatilor  de  sustragere, conditii  de  pastrare si  gestionare,frecventa  abaterilor constatate anterilor cuprinzind un  numar  reprezentativ  de repere  si  documente care  sa  permira  tragerea  unor  concluzii.

Ø      constatarile efectuate  se  vor  trece  in  procese- verbale sau  alte  note  de constatare cu  indicarea  prevederilor  legale  incalcate si  stabilirea  exacta  a si consecintelor  economice, financiare,patrimoniale  a persoanelor  vinovate,propune  conducerii masuri  pentru  eliminarea  deficientelor  constatate.                                                              *                                                          *     *   Exercita  si alte  sarcini  stabilite de conducerea A.P.M.C.S., pentru domeniul  sau  de  activitate.        

 

Art. 27  Serviciul marketing, programare, dezvoltare - atributii, sarcini, responsabilitati

Indatoririle  personalului  de  executie           

  

a) urmareste respectarea contractelor cu clientii si furnizorii      

b) sa cunoasca regulile necesare executarii lucrarilor specifice postului si sa se autoinstruiasca pentru cresterea calitatii lucrarilor;                     

c) sa foloseasca echipamentul de lucru si de protectie exclusiv in timpul cât este prezent la serviciu;

d) sa execute intocmai sarcinile de serviciu primite de la seful direct si sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea data de cei in drept;             

e) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, precum si normele de conduita in relatiile cu ceilalti membri ai colectivului, sa dea dovada de cinste si corectitudine, precum si de respect fata de superiori;                 

f) sa se supuna controlului efectuat de catre organele si persoanele imputernicite sa-l faca si sa aiba fata de cei in cauza o atitudine corespunzatoare, civilizata;                 

g) sa nu se prezinte la serviciu aflat sub influenta alcoolului;                    

h) in caz de imbolnavire, sa anunte prin orice mijloace pe seful compartimentului, pentru inregistrarea corespunzatoare in pontaj, iar la revenirea la serviciu sa prezinte certificatul medical de scutire, eliberat de unitatea sanitara imputernicita sa-l emita, pentru a putea beneficia de indemnizatia prevazuta de lege;                     

i) sa aduca la cunostinta Biroului resurse umane protectia  muncii toate modificarile din viata personala si a familiei sale privind schimbarea actului de identitate, starea civila, situatia militara, nasteri sau decese in familie, schimbarea domiciliului,persoane  intretimute etc.             

j) urmãreste mentinerea unei relatii favorabile cu sponsorii A.P.M.C.S. Bucov si atragerea de noi sponsori si investitori.

k)stabileste un plan de dezvoltare al A.P.M.C.S. care sa asigure cresterea veniturilor realizate.        

l)mentine relatia cu Serviciul Informatica din Primaria Ploiesti si se ingrijeste de actualizarea prezentarii A.P.M.C.S. pe internet si alte suporturi media; intocmeste alte prezentari, pliante care sa asigure o mai buna cunoastere a A.P.M.C.S.              

                        

CAPITOLUL V

 

Art. 28 Personalul de executie – ingineri, tehnicieni, personal de specialitate, functionari, muncitori calificati si necalificati, indiferent de durata angajarii, au urmatoarele indatoriri principale:

-         sa se prezinte la lucru la ora prevazuta in programul de lucru, in deplina capacitate de munca pentru a putea executa in conditii bune sarcinile postului;

-         sa utilizeze timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrarilor programate si sa nu inceteze lucrul inainte de ora prevazuta in programul aprobat.

-         sa cunoasca procesele, procedurile si regulile necesare executarii lucrarilor specifice postului si sa se autoinstruiasca pentru cresterea calitatii lucrarilor;

 

CAPITOLUI VI

SANCTIUNI  DISCIPLINARE

 

Art. 29 Incalcarea cu vinovatie de oricare angajat, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, a obligatiilor sale, inclusiv a normelor de completare, constituie abatere si se sanctioneaza disciplinar sau administrativ, dupa caz, conform art.100, alin.1, din Codul Muncii cu :

Ø      mustrare;

Ø      avertisment;

Ø      retragerea uneia sau mai multor gradatii de salarizare pe operioada de 1-3 luni, iar in cazul celor incadrati cu salariul la nivelul de baza, diminuarea acestuia cu 5-10% pe aceiasi perioada;

Ø      reducerea salariului si a indemnizatiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% pe aceiasi perioada;

Ø      retrogradarea in functie sau in gradatie in cadrul aceleiasi profesii pe o durata de 1-3 luni;

Ø      desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Pentru abaterile care intrunesc conditiile unei infractiuni vor fi sesizate organele de cercetare penala in conformitate cu dispozitiile legale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Art. 30 Litigiile de orice fel cu terte persoane juridice sau fizice in care A.P.M.C.S. este parte, vor fi preluate spre solutionare de Oficiul Juridic din cadrul A.P.M.C.S.Bucov.       

Art. 31 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare al Administratie Parcului Memorial „Constantin Stere” a fost aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr 109 din data de 28 iunie 2002 si intra in vigoare la aceasta data, de la care inceteaza aplicarea Regulamentului anterior aprobat de Consiliul Local cu Hotarârea nr.173/18.12.1998  cu modificarile  ulterioare              

Art. 32 Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori necesitatile legale de organizare si functionare  o impun.

Art. 33 Prezentul Regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.