HOTARAREA Nr. 122

privind repartizarea de locuinte in municipiului Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administratie si Comert prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si Procesul-verbal al Comsiei Speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 13.06.2002;         

            in conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii Locuintei nr. 114/1996, modificata;

            in baza Legii 114/1996, modificata - Legea Locuintei;

            in conformitate cu art. 1, 3 si 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 241/04.10.2001 privind modul de repartizare a locuintelor din fondul municipiului si celor construite pentru tineri si a Hotararii de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

            in baza Hotararii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte - Cap.III.- constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala:

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Abroga punctul 14 din anexa nr. 1 la Hotararea nr. 70/2002 cu privire la repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani situate in bl.85, str. Domnisori FN, judetul Prahova prin care s-a aprobat repartizarea ap.15, et.III bl.85 str. Domnisori FN doamnei Dobre Madalina Georgiana.

Art. 2

Aproba repartizarea de locuinte pentru tinerii sub 35 de ani dupa cum urmeaza:

-         d-nei. Radu Alina Cristina, domiciliata in Ploiesti str. Serg. Mateescu Gheorghe nr.18, bl.10, ap.75 -  apartamentul nr. 15, et.III, bloc 85, str. Domnisori FN, Ploiesti, format din 3 (trei) camere si dependinte;

-         d-lui. Nicolae Florentin Gabriel, domiciliat in Ploiesti, str. Malu Rosu nr. 63A, bl. 141A, et.II, ap.10 - apartamentul nr. 7, et.I, bloc 85, str. Domnisori FN, Ploiesti, format din 3 (trei) camere si dependinte;

Art. 3

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de dl. Radu Gheorghe cu 1 (una) camera in suprafata de 15.85 mp folosita in exclusivitate si dependinte in suprafata de 9.44 mp folosite in comun, in str.Sos. Nordului, bl.101, sc.D, ap.68.

Art. 4

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Iacob Iuliana cu 1 (una) camera in suprafata de 16.25 mp folosita in exclusivitate si dependinte in suprafata de 7.55 mp folosite in comun, in str. P-ta Victoriei nr.5, bl.B Est, ap.71.

Art. 5

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de dl. Grigorovici Radu cu 1 (una) camera in suprafata de 18.00 mp folosita in exclusivitate si dependinte in suprafata de 19.50 mp folosite in comun, in str. Elena Doamna nr.62.

Art. 6

Aproba repartizarea locuintei situata in Ploiesti  str. Buna Vestire nr. 30 formata din 1 (una) camera in suprafata de 24.70 mp, dependinte in suprafata de 30.75 mp in exclusivitate si WC in folosinta comuna d-nei. Balanoiu Irina domiciliata in Ploiesti str. Mihai Bravu nr.239, bl.2, et.IV, ap.27.

Art. 7

Abroga art.1 din Hotararea de Consiliul nr. 343/27.12.2001 cu privire la repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti prin care s-a aprobat repartizarea spatiului situat in Ploiesti, str. Valeni nr. 59 doamnei Balaceanu Dorina.

Art. 8

Aproba repartizarea locuintei sociale situata in Ploiesti str. Mihai Bravu nr.239, bl.2, et.IV, ap.27 compusa din 2(doua) camere in suprafata de 32.33 mp si dependinte in suprafata de 26.93 mp d-nei. Balaceanu Dorina domiciliata in Ploiesti str. Democratiei nr.4.

Art. 9

Aproba prelungirea termenului contractului de inchiriere detinut de dl. Dumitrescu Calin Stefan pentru spatiul situat in Ploiesti str. Artei nr.1 pana la restituirea imobilului conform dispozitiilor Legii nr. 10/2001 dar nu mai mult de 1(un) an de zile.

Art. 10

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Public de Administratie si Comert.

Art. 11

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu