HOTÃRÂREA Nr. 123

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu

a serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiesti

           

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Eparu Ion, Stan Ion si Lungulescu Nicu prin care se propune adoptarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu a serviciilor de salubrizare  in municipiul Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public,  din care reiese necesitatea adoptãrii  unei strategii de dezvoltarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare  in municipiul Ploiesti;

            in baza Legii nr. 137/1995 republicatã in 2000 privind protectia mediului, a Legii nr. 326/2001 completatã cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.9/2002 privind organizarea serviciilor publice de gospodãrire comunalã, a Ordonantei de Guvern nr. 87/2001 aprobatã prin Legea nr. 139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localitãtilor si a Ordinului Ministrului Sãnãtãtii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienã si a recomandãrilor privind modul de viatã a populatiei;

avand in vedere Ordonanta de Guvern nr. 21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale, a Legii nr. 426/2001 privind regimul deseurilor si a  Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 aprobatã si modificatã prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contraventiilor;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã strategia de dezvoltare si functionare pe termen mediu a serviciului public de salubrizare in municipiului Ploiesti ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2

Prevederile prezentei strategii intrã in vigoare cu data aducerii la cunostinta publica.

Art. 3

Primarul municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate din cadrul Primãriei municipiului Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 4

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios va aduce la cunostintã publicã prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU A SERVICIULUI DE SALUBRITATE IN MUNICIPIUL PLOIESTI

 

Scopul prezentei strategii  este de stabilire a directiilor de dezvoltare a serviciului public de salubritate in municipiul Ploiesti in perioada 2002-2006.

      Aceastã strategie urmãreste aplicarea prevederilor legilor 215/2001,  137/1995, 326/2001 completatã cu prevederile O.G. 9/2001, 426/2001,  ordonantelor de urgentã 87/2001, 21/2002, 16/2001, hotãrârilor de guvern 162/2002, 349/2002, 1057/2000, 78/2000, Ordinului Ministerului Sãnãtãtii nr. 536/1997 si incadrarea in Programul de management al deseurilor pentru judetul Prahova 2001-2004.

 

Cap. I  PRINCIPII DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

 

      Serviciul public va functiona si va fi organizat pe baza urmãtoarelor principii:

a)      protectia sãnãtãtii publice;

b)      autonomia localã si descentralizarea;

c)      responsabilitatea fatã de cetãteni;

d)      conservarea si protectia mediului inconjurãtor;

e)      calitatea si continuitatea serviciului;

f)        tarife echitabile si accesibile tuturor consumatorilor;

g)      nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor;

h)      transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetãtenilor;

i)        administrarea corectã si eficientã a bunurilor din proprietatea publicã si a banilor publici;

j)        securitatea serviciului;

k)      dezvoltarea durabila.

 

Cap. II ACTIVITÃTI CUPRINSE IN SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

 

      Serviciul public da salubrizare  va cuprinde urmãtoarele activitãti:

 

a)      precolectarea, colectarea si depozitarea reziduurilor solide la rampa ecologicã Boldesti-Scãieni, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

b)      mãturatul  si spãlatul cãilor publice;

c)      curãtarea si transportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea in functiunea acestora pe timp de polei sau de inghet;

d)      preselectarea si organizarea reciclãrii deseurilor;

e)      dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

f)        ecologizarea si punerea in sigurantã a rampei Teleajen conform prevederilor O.G.162 / 2002.

 

Cap. III OBIECTIVE URMÃRITE PRIN ORGANIZAREA SI DEFÃSURAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE

 

a)      imbunãtãtirea conditiilor de viatã ale cetãtenilor prin promovarea calitãtii si eficientei acestui serviciu;

b)      cresterea calitãtii vietii cetãtenilor prin sustinerea dezvoltãrii economice a localitãtilor, in principal prin stimularea mecanismelor economiei de viatã si prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bazã a dezvoltãrii economice si in scopul strângerii investitiilor profitabile pentru comunitãtile locale;

c)      dezvoltarea durabilã a serviciilor;

d)      protectia mediului inconjurãtor.

 

Cap. IV ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI

 

Cap.IV.1. Gestiunea serviciului de salubritate

 

      Pentru urmãtorii 4 ani se stabileste ca mod de gestionare a serviciului – gestiune delegatã – pentru realizarea cãreia se vor selecta, in conditiile legii, minim trei operatori cãrora li se va incredinta, prin contract de delegare, gestiunea propriu-zisã a serviciului de salubritate.

      In procesul delegãrii, in conformitate cu competentele si atributiile ce-i revin, Primãria municipiului Ploiesti, prin unitãtile sale abilitate, pãstreazã prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum si dreptul de a urmãri, controla si supraveghea :

a)      modul de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatorii serviciului;

b)      calitatea serviciilor prestate;

c)      parametrii serviciilor prestate;

d)      modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, modernizare a sistemelor publice din infrastructura

     edilitar  – urbanã incredintatã prin contractul de delegare.

 

Cap.IV.2. Sectorizarea municipiului Ploiesti

 

Teritoriul municipiului va fi impãrtit in sase (6) sectoare  cu o repartizare cât mai echilibratã sub raportul suprafetelor stradale, pe care trebuie realizatã salubrizarea si  a numãrului de persoane care beneficiazã de serviciul de ridicare a deseurilor menajere.

In cazul agentilor economici, institutiilor publice, asezãmintelor sociale, institutiilor de invãtãmânt, unitãtilor sanitare, organizatiilor cooperatiste, organizatiilor economice cu sediul in Ploiesti si oricãror alt tip de beneficiari de prestatie operatorii pot incheia contracte netinând seama de apartenenta sau nu la sectorul ce i-a fost incredintat perin contractul de delegare .

 

Cap.IV.3. Performantele minim impuse operatorilor

 

-                                 Conditii tehnice :

 

-                                 Pentru fiecare tip de prestatie prin Caietul de sarcini, care va sta la baza licitãrii dreptului de a presta serviciul de salubritate in municipiul Ploiesti, se vor stabili criterii de performantã pe tipuri de prestatie.

Caietul de sarcini  va fi parte integrantã a contractului ce se va semna cu câstigãtorii licitatiei .

-                                 Depozitarea tuturor deseurilor cu exceptia celor incadrate de lege ca fiind periculoase se va face la rampa ecologicã Boldesti-Scãieni.

 

-                                 Conditii financiare

 

             -  tariful unic pentru toti operatorii de salubritate, diferentiat pentru                        categorii de beneficiar (populatie sau agenti economici) si operatiuni (ex. mãturat, incãrcat deseuri, curãtat rigole etc.);

 

-                                 Tariful solicitat de opertorul serviciului de salubritate diversilor clienti, pentru preluarea deseurilor menajere va fi in prealabil vizat de reprezentantii legali ai primãriei Ploiesti;

 

-                                 Plafonul maxim stabilit pentru tarifele cuprinse in prestatia serviciului, la semnarea contracului, poate fi modificat de cel mult douã ori in decursul unui an financiar cu exceptia anului curent, când trebuie mai intâi atinsi parametrii de performanta;

     

Cap. V Programul de management al deseurilor

 

 Cap.V.1.Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor

 

      Modalitãtile si tehnologiile de realizare a activitãtilor de colectare si transport se fac cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.78/2000 aprobatã prin Legea 426/2001, a Ordinului Ministrului Sãnãtãtii nr.536/1997 referitoare la directivele europene in domeniul deseurilor si la normele de igienã si de viatã al populatiei.

     Depozitarea deseurilor menajere si asimilabile se face in mod controlat  conform cerintelor prevãzute de H.G. 162/2001 in depozitul ecologic Boldesti – Scãieni  ce intruneste toate conditiile tehnice de protectie a solului, subsolului si pânzei freatice.

      In depozitul Boldesti – Scãieni este permisã depozitarea urmãtoarelor deseuri:

a)         deseuri municipale,

      b) deseuri nepericuloase de orice altã origine, care indeplinesc criteriile de acceptare conform H.G.nr.162/2001 anexa nr.3

b)      deseuri periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate si care indeplinesc criteriile de acceptare conform H.G. nr.162/2001 anexa 3.

 

       Strategia pe termen mediu urmãreste reducerea cantitãtii de deseuri biodegradabile dupã cum urmeazã: pânã in 2007 cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate se va reduce la 75% din cantitatea totalã, exprimatã gravimerti, produsã in anul 2001 (pânã la finele anului 2004 reducerea va fi de 12,5%).

 

      Modalitatea de realizare a acestei mãsuri pentru etapa imediat urmãtoare este separarea deseurilor menajere biodegradabile de cele reciclabile/reutilizabile, la producãtor.

 

Cap.V.1. Gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

a)      deseuri voluminoase

        Acestea se colecteazã, transportã si depoziteazã astfel incât sã se permitã reciclarea si refolosirea prin sortare a diferitelor componente din deseul voluminos respectiv.

Agentul economic responsabil cu gestionarea acestui deseu va asigura ridicarea si transportul cu mijloace adecvate. Depozitarea acestora se va face intr-un loc special indicat de Primãria  municipiului Ploiesti si autorizat pentru acest tip de depozitare.

      b)  deseuri periculoase (toxice, poluante, inflamabile, explozibile etc.) nominalizate in H.G. nr.162/2001 anexa 1C,1D,1E.

      Pentru aceste tipuri de deseuri producãtorul are obligatia de a le stoca in conditii de sigurantã pânã la gãsirea unor solutii de neutralizare, denocivizare, incinerare, inertizare etc.

       O categorie de exceptie o constituie uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii ce contin substante periculoase. Astfel pentru gestionarea uleiurilor uzate se vor respecta prevederile H.G.nr.662/08.08.2001. Conform acesteia persoanele fizice si juridice  vor asigura colectarea separatã a uleiurilor uzate si predarea lor persoanelor  juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de valorificare a uleiurilor uzate.

       In sensul respectãrii H.G. nr. 662/2001 statiile de distributie a produselor petroliere si cei care comercializeazã uleiuri de motor si de transmisie au obligatia de a lua mãsuri pentru colectarea uleiurilor uzate iar producãtorii si importatorii de uleiuri de motor si de transmisie vor asigura colectarea acestor deseuri de la statiile de distributie si persoane juridice ce comercializaeazã aceste tipuri de uleiuri.Pentru bateriile si acumulatorii ce contin substante periculoase se vor respecta prevederile H.G.nr. 1057/18.10.2001. Astfel persoaneler fizice si juridice ce detin baterii si/sau acumulatori pentru autovehicule au obligatia de a le preda acelora care le comercializeazã.Se impune persoanelor fizice si juridice care comercializaeazã baterii si/sau acumulatori sã le colecteze aplicând sistemul,,depozit”asupra pretului si sã le depoziteze in spatii special amenajate predându-le persoanelor juridice care desfãsoarã activitãti de colectare si valorificare a acestora.

       Tot o exceptie o constituie  deseurile cu risc biologic pentru care se asigurã prin gestiune delegatã colectarea si transportul lor in vederea incinerãrii.

       Operatorul serviciului de colectare si transport al acestui tip de deseu se va determina prin licitatie  cu respectarea prevederilor O.G. nr.87/2001 si a conditiilor impuse in autorizatiile de functionare.

      Se va urmãrii ca incinerarea acestui tip de deseu sã se facã cu respectarea Hotãrârii de Guvern nr.128/2002.

       Pentru depozitare la rampa Boldesti Scãieni a oricãrei alte categorii de deseuri in afara celor specificate se va obtine avizul Inspectoratului de Sãnãtate Publicã si a Inspectoratului de Protectia Mediului.

      c)  deseuri industriale reciclabile

      In aceastã categorie sunt incluse deseurile metalice feroase si neferoase, hârtie si carton, sticlã, mase plastice, cauciuc si textile (nominalizate in O.U.G.NR.16/2001 anexa nr.1) pentru care detinãtorii, persoane juridice sunt obligati a asigura strângerea, sortarea si depozitarea temporarã a acestora, cu respectarea normelor de protectia mediului si a sãnãtãtii populatiei precum si reintroducerea lor in circuitul productiv.Gestionarea acestor tipuri de deseuri se va face cu respectarea prevederilor din O.U.G. nr. 162/2001.

Pânã la finele anului 2002 se va introduce sistemul de colectare selectivã a deseurilor menajere la nivel de studiu – pilot aplicabil pe un sector al municipiului.

d)      deseurile din zootehnie provenite de la amenajãri in gospodãriile populatiei se colecteazã si se neutralizeazã prin compostare in instalatii proprii pentru care se vor lua mãsuri spre a nu polua mediul si a nu creea disconfort populatiei.

 

 Cap.V.2. Gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje introduse pe piatã indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare se face in baza prevederilor H.G. nr.349/2002.

 

       Obiectivul primordial constã in recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaje etapizat dupã cum urmeazã:

a)  recuperarea unui procent de 15,65% din greutatea deseurilor de ambalaje pânã

in anul 2004 ( 50% pânã in 2010 )

b) reciclarea unui procent de 25% din greutatea totalã a materialelor de ambalaj

continute in deseurile de ambalaj recuperate, cu un procent minim de 15% din greutatea fiecãrui tip de material de ambalaj.

                  Pentru realizarea acestui obiectiv agentii economici care comercializeazã produse ambalate in ambalaje reutilizabile  sunt obligati sã le primeascã, la schimb, iar in cazul in care utilizeazã sistemul – depozit sã returneze cumpãrãtorului valoarea acestuia.

      Similar agentilor economici care realizeazã produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sã organizeze un sistem care sã asigure recuperarea in vederea reutilizãrii multiple a ambalajelor, prin agentii economici care comercializeazã aceste produse sau prin centre specializate de recuperare a acestor ambalaje.

      Pânã la finele trimestrului III 2002 Primãria Municipiului Ploiesti va lua toate mãsurile de implementare si respectare a prevederilor mentionate in capitolul prezent.

 

Cap.V.3. Inchiderea si urmãrirea post inchidere a depozitului de deseuri Teleajen

 

      Procedura de inchidere a rampei Teleajen se va face in conformitate cu H.G. nr.162/2002 cap.V si VI cu luarea tuturor mãsurilor de supraveghere, monitorizarea si control post inchidere pe o perioadã de minim 30 de ani, pânã la stabilizarea si eliminarea oricãrui risc potential pentru factorii de mediu.

      Mãsurile vor fi etapizate si vor consta in :

      - realizarea bilantului de mediu nivel II si dacã se impune a evaluãrii de risc conform prevederilor legale in vigoare pânã la finele trimestrului I 2003,

      - monitorizarea apelor freatice din zona rampei Teleajen si a gazelor de fermentatie rezultate,

-         refacerea ecologicã a zonei afectate .

In maxim 8 ani depozitul de deseuri Teleajen se va conforma cerintelor H.G.nr.162/2002 inclusiv a anexelor a acestuia.

 

Cap.V.4. Resurse pentru implementarea programului

 

      Pentru realizarea colectãrii selective a deseurilor vor fi utilizate urmãtoarele tipuri de finantare :

      - din bugetul propriu al agentilor economici ce desfãsoarã activitãti de salubritate – pentru asigurarea necesarului si sortimentelor de recipienti pe tipuri de deseuri si a transportului acestora la rampã sau  agenti economici ce realizeazã valorificarea deseurilor,

      - din bugetul local pentru asigurarea bazei informative si de educare a populatiei pentru implementarea  sistemului colectare selectivã, recuperare, reutilizare, revalorificare,

      - din bugetul local (eventual finantare extrabugetarã) pentru inchiderea si refacerea ecologicã a rampei Teleajen.

Mentionãm aici si o altã laturã a implementãrii prezentului program care va stimula activitatea economicã prin crearea de noi locuri de muncã, aparitia unor firme specializate in colectarea, transportul, reciclarea si valorificarea deseurilor.

 

Cap.VI. Realizarea unei baze de date, a unui program de control si raportare a activitãtilor de salubritate si a gestiunii deseurilor

 

      a) Pentru realizarea bazei de date se impun urmãtoarele mãsuri:

·        pentru gestionarea uleiurilor uzate conform H.G. 662/2001 art .16, generatorii si detinãtorii vor raporta anual si/sau la cerere  informatiile privind evidenta gestionãrii lor,

·        conf.H.G. nr.1057/2001 art.16, persoanele juridice autorizate in activitatea de colectare, transport, valorificare si/sau eliminare a bateriilor si acumulatorilor vor pune la dispozitie, la cerere datele privind gestionarea acestor deseuri,

·        in conf. O.G. nr.87/2001 cap. III ART.20 prestatorii de servicii publice de salubrizare au obligatia de a furniza informatii privind gestionarea deseurilor specifice activitãtii.

b)Controlul activitãtilor de salubritate si gestiune a deseurilor.

Primãria Municipiului Ploiesti prin persoanele autorizate va controla :

·        generarea, colectarea, stocarea, transportul si tratarea deseurilor menajere si de constructie si implementarea planului de gestiune a acestora;

·        eliminarea deseurilor de productie si a celor periculoase si implementarea planului local de gestiune a acestora;

·        instalatiile pentru stocarea si neutralizarea deseurilor menajere si de constructie si cele pentru eliminarea deseurilor industriale  si periculoase.

c) Datele  rezultate din controalele efectuate se vor introduce in baza de date pentru urmãrirea activitãtilor de gestionare a deseurilor.

      d) Raportarea gestiunii deseurilor municipale cãtre I.P.M. se va face anual si de câte  ori se solicitã, utilizând baza de date privind gestiunea pe tipuri de deseuri si operatori de salubritate.

    Faptele si sanctiunile contraventionale la legislatia in vigoare in domeniul salubrizãrii si managementului deseurilor vor fi in concordantã cu prevederile Ordonantelor de Urgentã a Guvernului nr.78/2000 aprobatã prin legea 426/2001, 16/2001, a Ordinului Ministerului Sãnãtãtii nr. 536/1997, a Hotãrârilor de Guvern nr. 1057/2001, 662/2001, 349/2002, 162/2001.