HOTARAREA Nr. 131

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu AMPLASARE CHIOSCURI SI TONETE CU CARACTER PROVIZORIU str. George Cosbuc nr. 18-20 Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a d-lui primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu “AMPLASARE CHIOSCURI SI TONETE CU CARACTER PROVIZORIU” in str. George Cosbuc nr. 18-20 Ploiesti si la cererea S.C. NOVIS S.R.L.;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu, anexa 1 la prezenta, “AMPLASARE CHIOSCURI SI TONETE CU CARACTER PROVIZORIU” in str. George Cosbuc nr. 18-20 Ploiesti, la cererea S.C. NOVIS S.R.L. cu conditia respectarii avizului nr. 47/25.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea particulara a domnului Mircescu Liviu conform contractelor de vanzare-cumparare nr. 9653/23.12.1999 si nr. 1852/19.12.2000 si are suprafata conform actelor de 700.00 mp, iar din masuratori rezulta o suprafata de 1092.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu