HOTARAREA Nr. 111

privind includerea unor terenuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune includerea unor terenuri in Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti;

in temeiul prevederilor Legii nr.18/1991, legea fondului funciar, republicata si al Legii nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

avand in vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Constata ca terenurile identificate in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare apartin domeniului privat al municipiului Ploiesti si se vor inscrie ca atare in Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Se insarcineaza Administratia Domeniului Public si Privat si Oficiul Public Proiect Ploiesti cu inscrierea in Registrul de Carte Funciara a terenurilor identificate in anexa la prezenta hotarare

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003, in doua exemplare, originale, dintre care unul pentru Judecătoria Ploiesti

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Terenuri ce urmeaza sa fie incluse in

Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Ploiesti

 

  1. Str. Mihai Bravu nr. 159 suprafata de 600 mp.
  2. Str. Spatar Milescu Bl.121 suprafata 435 mp.
  3. Cartier Libertatii ansamblul 9 Mai:

      Etapa I suprafata de 6500 mp.

      Etapa II suprafata de 6000 mp.

      Etapa III suprafata de 5500 mp.

4. Strada Rosiori nr. 32 suprafata de 3762,14 mp.