HOTARAREA Nr. 114

privind aprobarea regulamentului pentru infiintarea, organizarea si exploatarea spatiilor

destinate parcarii auto in municipiul Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si a domnului consilier Nan Nicolae si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune regulamentul pentru infiintarea, organizarea si exploatarea spatiilor destinate parcarii auto in municipiul Ploiesti;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002, aprobata prin Legea nr. 3/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat de interes local;

avand in vedere propunerile formulate in plenul sedintei de catre domnii consilieri;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste ca parcarile publice din municipiul Ploiesti ce fac obiectul Anexei nr. 2, fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Aproba tariful de parcare in valoare de 6.000 lei/ora/loc parcare din care:

        2.000 lei conform Hotararii Consiliului Local nr. 256/2002,

        4.000 lei reprezentand venit administrator parcari, suma care include si T.V.A.

Sumele vor fi utilizate cu prioritate pentru reabilitarea si, respectiv, infiintarea de noi parcari potrivit Anexei nr. 3 (cu 9 planse) si Anexei nr. 4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Persoanele care au achitat la Directia Fiscala taxa curenta conform Hotararii Consiliului Local nr. 256/2002 si vor face dovada platii nu vor mai plati tariful de parcare in parcarile care fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Aproba Regulamentul pentru infiintarea, organizarea si exploatarea spatiilor destinate parcarii auto in municipiul Ploiesti, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la data aducerii la cunostiinta publica.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti va duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Regulament pentru infiintarea si exploatarea parcarilor amenajate

aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti

 

Capitolul I

 

Art. 1

Prezentul regulament reglementeaza infiintarea, organizarea, exploatarea spatiilor destinate parcarii vehiculelor pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti aflate pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Infiintarea, organizarea si administrarea parcarilor aflate pe domeniul public sau privat se fac potrivit obligatiei A.D.P.P. de a administra terenurile cu aceasta destinatie si care se incadreaza in P.U.G., P.U.Z. si P.U.D.

In acest sens:

        prin parcare se intelege orice spatiu special destinat parcarii vehiculelor

        prin parcare publica se intelege orice spatiu special destinat parcarii vehiculelor, aflat pe terenurile ce apartin domeniului public sau privat al orasului

        prin amenajarea parcarii se intelege efectuarea unor operatiuni de amenajare a unui spatiu special destinat parcarii vehiculelor

        prin exploatarea parcarii se intelege efectuarea unor operatiuni ce vor duce la obtinerea unor venituri din perceperea unei sume pentrru folosirea pe o anumita perioada de timp (ora, luna, an) a unui spatiu special destinat parcarii vehiculelor.

        prin autovehicul se intelege vehiculul prevazut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplaseaza prin mijloace proprii si care circula in mod obisnuit pe drumurile publice. Taxa se aplica si pentru vehiculele cu tractiune animala.

Art. 3

Parcarile publice se impart in urmatoarele categorii:

a)      parcarile de resedinta sunt cele aflate pe domeniul public sau privat aferente imobilelor cu destinatie de locuinta si care sunt atribuite locatarilor acestor imobile persoane fizice.

Acestea pot fi:

        cu plata

        gratuite pentru vehiculele speciale destinate handicapatilor locomotorii si fundatiile nonprofit.

b)      parcari de utilitate privata sunt cele aflate pe domeniul public sau privat aferente imobilelor cu alta destinatie decat cea de locuinta si care sunt atribuite locatarilor acestor imobile, persoane juridice sau fizice.

Aceste pot fi:

        cu plata, pe baza de contract

        gratuite pentru unitatile bugetare

c)      parcarile de utilitate publica (amenajate) pe domeniul public sau privat sunt cele situate in zonele in care cererea de parcare este ridicata si necesita rotatia utilizatorilor.

Acestea pot fi:

        cu plata

        gratuite pentru vehiculele speciale destinate handicapatilor locomotorii si fundatiilor nonprofit

Art. 4

Incadrarea pe categorii si pe zone a parcarilor publice se face cu avizul Comisiei municipale pentru transport si siguranta circulatiei a municipiului Ploiesti. In urma avizarii parcarilor publice se inregistreaza cu toate datele de identificare la Directia Generala de Dezvoltare Urbana. In urma avizarii parcarilor publice se inregistraza cu toate datele de identificare la Directia Generala de Dezvoltare Urbana. Parcarile situate pe domeniul public se inregistreaza ca atare in conditiile prevazute de Legea nr. 213/1998.

Art. 5

Organizarea parcarilor se face in conformitate cu avizul Comisiei municipale pentru transport si siguranta circulatiei si P.U.G., P.U.Z., P.U.D.

Acest aviz este necesar, de asemenea, in cazul in care constructiile existente isi schimba destinatia sau profilul de activitate si pentru amenajare carosabila sau semnalizare rutiera referitoare la amenajare.

Art. 6

Contravaloarea serviciului de parcare amenajata se stabileste prin hotararea consiliului local.

Pentru vehiculele speciale destinate handicapatilor locomotori, stationarea este gratuita in parcarile aflate in administrarea operatorilor cu locuri de parcare presemnalizate.

Persoanele fizice cu domiciliul stabil in zona riverana unui parcari de utilitate publica cu plata si care detin autoturisme inmatriculate la adresa respectiva beneficiaza de gratuitate in acel parcaj, pe baza de autorizatie obtinuta de la operatorii desemnati de Consiliul Local.

 

Capitolul II Administrarea, exploatarea si utilizarea parcajelor publice

 

Art. 7

Parcarile de utilitate publica si privata functioneaza dupa un program bine stabilit.

Art. 8

In parcarile de utilitate publica si privata se vor rezerva locuri pentru autovehiculele speciale destinate handicapatilor locomotori, in proportie de cel putin 1:10.

Art. 9

In exploatarea parcarilor amenajate, operatorii au urmatoarele obligatii:

        sa asigure semnalizarea rutiera verticala si orizontala a parcajelor, in conformitate cu avizul Comisiei tehnice de circulatie a municipiului Ploiesti

        sa asigure curatenia si deszapezirea parcarii

        sa asigure folosinta netulburata de catre utilizator a parcajului

        sa afiseze la loc vizibil tarifele stabilite

        sa nu practice preturi diferite de cele stabilite prin H.C.L.

        sa urmareasca incasarea sumelor cuvenite de la beneficiarii locurilor de parcare

        sa asigure eliberarea neconditionata a locurilor de parcare in situatia necesitatii efectuarii unor lucrari edilitare care impun ocuparea temporara a spatiilor de parcare respective

        sa nu amplaseze dispozitive de mentinere libera a locurilor de parcare fara avizul Comisiei tehnice de circulatie a municipiului Ploiesti

        sa nu permita parcarea vehiculelor din alta categorie decat cea care corespunde destinatiei parcarii sau, in caz contrar, sa incaseze contravaloarea folosintei in raport de numarul de locuri ocupate de vehiculul in cauza.

        sa nu permita accesul in parcare a unui numar de autovehicule peste limita locurilor existente.

        sa prezinte neconditionat persoanelor imputernicite toate documentele referitoare la parcarile de utilitate publica cu plata ce le are in administrare.

        sa inmaneze celor ce folosesc locurile de parcare bonuri cu valoare fixa.

Art. 10

Utilizatorii parcarilor de utilitate publica sau privata cu plata au urmatoarele obligatii:

        sa respecte semnalizarea rutiera verticala si orizontala

        sa pastreze curatenia in parcare

        sa achite contravaloarea prestarii serviciilor asigurate stabilita prin H.C.L. pentru locurile de parcare utilizate

        sa expuna la loc vizibil, pe toata durata parcarii, tichetul de plata

        sa asigure securitatea interioara a vehiculelor prin inchiderea geamurilor, incuierea usilor, a capotei motorului si a portbagajului, precum si prin punerea in functiune a sistemului antifurt

        sa nu execute in perimetrul parcarii publice cu plata lucrari de reparatii si intretinere a vehiculelor

        sa raspunda pentru toate stricaciunile cauzate dotarilor si instalatiilor parcarii ca urmare a unor manevre gresite

Art. 11

In cazul parcarilor amenajate solicitantii de locuri de parcare vor achita contravaloarea serviciilor de parcare in functie de timpul solicitat. Suma datorata se stabileste prin inmultirea numarului de ore cu contravaloarea aprobata prin H.C.L.

Functie de solicitari, in cazul incheierii conventiilor beneficiarii sunt scutiti de plata suplimentara a taxei de 2.000 lei ora.

In cazul solicitarii de spatii cu destinatia de parcare, dar care nu sunt parcari amenajate, devin aplicabile dispozitiile H.C.L. nr. 256/2002 si in consecinta se vor percepe taxele stabilite de aceasta.

Art. 12

Se interzice blocarea accesului in parcare, indiferent de categoria acestuia.

 

Capitolul III Dispozitii speciale

 

Art. 13

Persoanele fizice si juridice care prin natura activitatii ocupa temporar domeniul public cu vehicule de transport marfa sau persoane vor achita operatorului pe baza de conventie suma de 700.000 lei / trimestru, din care suma de 100.000 lei reprezinta taxa conform H.C.L. nr. 256, diferenta constituind venit propriu al A.D.P.P.

 

Capitolul IV Sanctiuni si contraventii

 

Art. 14

Hotararile consiliului local privind ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public si privat, isi gasesc aplicare si in cazul vehiculelor care ocupa ilegal parcarile si spatiile publice asa cum sunt definite in prezentul regulament.

Sunt considerate vehicule care ocupa ilegal parcarile:

        cele al caror detinator nu achita la momentul parcarii contravaloarea serviciului de parcare

        cele care nu respecta marcajul longitudinal

        cele care blocheaza accesul sau iesirea vehiculelor din parcare

        oprirea si stationarea in parcarile publice a vehiculelor persoanelor fizice sau juridice care efectueaza transport de persoane in judet si in afara judetului si care nu respecta stationarea in terminalele prevazute prin H.C.L. ale municipiului Ploiesti sau nu achita sumele prevazute la art. 13.

        neachitarea de catre persoanele fizice si juridice ce au incheiat conventii cu A.D.P.P., a contributiei prevazute la art. 11.

Art. 15

Cei care incalca art. 14 sunt obligati sa achite la operatorii desemnati de catre Consiliul Local Ploiesti contravaloarea prestarii serviciului de ridicare a autovehiculului, cat si contravaloarea duratei stationarii in parcare. Faptele prevazute la articolul 14 literele a, b, c, d si e constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 la 10.000.000 lei.

Prevederile Legii nr. 180/2002 de aprobare a O.G. nr. 2 /2001 se aplica corespunzator.

Art. 16

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de face de catre primar si imputernicitii acestuia (salariatii imputerniciti ai Primariei municipiului Ploiesti si ai A.D.P.P.)