HOTARAREA Nr. 122

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Locuinta parter, str. Brazdei nr. 1, Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. Musa Gheorghe, Planul urbanistic de detaliu Locuinta parter, str. Brazdei nr. 1, Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Locuinta parter, str. Brazdei nr. 1 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Musa Gheorghe cu conditia respectarii Avizului nr. 140 din 08.05.2003. al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 290/2002 si are suprafata de 348.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu