HOTARAREA Nr. 127

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Lucrari de amenajare teren incinta Yazaki Romania,

Parcul Industrial Crangul lui Bot, Ploiesti

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. Yazaki Romania S.R.L., Planul urbanistic de detaliu Lucrari de amenajare teren incinta Yazaki Romania, Parcul Industrial Crangul lui Bot, Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu Lucrari de amenajare teren incinta Yazaki Romania, Parcul Industrial Crangul lui Bot, Ploiesti, la solicitarea S.C. Yazaki Romania S.R.L. cu conditia respectarii Avizului nr. 144 din 27.05.2003 al C.T.U.A.T. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului si se afla situat in cadrul parcului industrial Crangul lui Bot, fiind amplasat la limita nord vestica a teritoriului administrativ al muncipiului Ploiesti si are suprafata de 5.25 ha.

Art. 2

Aceasta documentatie de urbanism confera posibilitatea investitorului de a derula proiectarea investitiei si de a obtine autorizatia de construire pentru organizare de santier si lucrarile premergatoare necesare realizarii investitiei.

Art. 3

Planul urbanistic de detaliu prevazut la articolul 1 isi va mentine valabilitatea pana la aprobarea documentatiei Plan urbanistic zonal Parcul Industrial Crangul lui Bot Ploiesti.

Art. 4

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 5

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu