HOTÃRĀREA Nr. 152

privind aprobarea organizãrii de licitatie pentru inchirierea unei  suprafete de  teren in cimitirul  Bolovani

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzānd Expunerea de motive a domnului primar Emil Calotã  si Raportul  de  specialitate  al  Administratiei Domeniului Public  si  Privat prin care se propune inchirierea prin licitatie publicã a  unei  suprafete  de  teren de  28 mp in  cimitirul  Bolovani , in  loturi  de 16 mp  si  12 mp;        

            in conformitate  cu  prevederile  Legii  nr. 189/1998 privind  finantele  publice  locale  si  ale  Legii 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in  baza  Hotãrārii  nr. 214/2000  a  Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti cu  privire  la  stabilirea  tarifelor  lunare  pe  mp  pentru  inchirierea  terenurilor  reprezentand  domeniul  privat  al  localitatii  si  a  Hotararii  nr. 29/1998  a  Consiliului Local al municipiului Ploiesti  privind  incadrarea  strazilor  din  municipiu  pe  zone  de  atractie  comerciala;

            in  temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administratia  publicã  localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã organizarea unei licitatii publice pentru inchirierea suprafetei  de  teren  de 28 mp in  cimitirul  Bolovani, identificata  conform  planului  anexa 1  la  prezenta  hotarare .

Art. 2

Destinatia  terenului  prevazut  la  art. 1  este  de  prestari  servicii  de  confectionat, prelucrat, reconditionat  monumente  funerare  si  depozitare  de  materiale  de  constructii .

Art. 3

Pretul  de  pornire  al  licitatiei  este  cel  stabilit  in  Hotararea  Consiliului  Local  al  municipiului  Ploiesti  nr. 214/2000 .

Art. 4

Imputerniceste directorul Administratiei  Domeniului Public si Privat sã organizeze licitatia conform prevederilor legale  cu  aprobarea  prealabila  a  caietelor  de  sarcini  de  catre  comisiile  1 , 3 si 4  ale  Consiliului  Local .

Art. 5

Prevederile prezentei hotãrāri vor fi aduse la indeplinire de cãtre Administratia  Domeniului  Public  si  Privat.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu