HOTÃRÂREA Nr. 163

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “AMPLASARE CONSTRUCTII SEDIU SOCIETATE PARCAJ SI IMPREJMUIRE”, B-dul. Republicii nr. 299 E

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. CONSTANTIN SOARIE, Ploiesti, Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE CONSTRUCTII SEDIU SOCIETATE PARCAJ SI IMPREJMUIRE”, B-dul. Republicii nr. 299 E;

            in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul urbanistic de detaliu “AMPLASARE CONSTRUCTII SEDIU SOCIETATE PARCAJ SI IMPREJMUIRE”, B-dul. Republicii nr. 299 E, la solicitarea d-lui. CONSTANTIN SOARIE cu conditia respectarii avizului nr. 65/24.06.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1155/2000 si are suprafata de 3857.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevãzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 iulie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu