HOTARAREA Nr. 166

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public

 

á áááááááááá Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

ááááááááááá vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios prin care se propune stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public;

ááááááááááá in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;

avand in vedere propunerile formulate in plenul sedintei de catre domnii consilieri;

ááááááááááá in temeiul dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

(1) Accesul persoanelor fizice si juridice la informatiile de interes public se asigura de catre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si primarul municipiului Ploiesti prin Biroul Comunicare, Promovare, compartiment specializat de informare si relatii publice, organizat in cadrul aparatului propriu al consiliului local.

(2) Atributiile Biroului Comunicare, Promovare si fisele posturilor salariatilor din cadrul acestuia se completeaza conform prezentei hotarari si a actelor normative incidente in materie.

Art. 2

Biroul Comunicare, Promovare va face public, din oficiu, urmatoarele documente si informatii de interes public:

a)      actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea consiliului local, institutia primarului si a primariei;

b)      structura organizatorica a consiliului local si a aparatului propriu si permanent al acestuia, atributiile structurilor functionale ale aparatului propriu si permanent, programul de audiente ale comisiilor consiliului local, al primarului, viceprimarilor si secretarului municipiului Ploiesti, programul de functionare al structurilor functionale ale aparatului propriu;

c)      numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei municipiului Ploiesti, precum si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice, desemnat prin dispozitia primarului;

d)      coordonatele de contact ale consiliului local si Primariei municipiului Ploiesti, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

e)      sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f)        programele si strategiile autoritatii publice locale;

g)      lista cuprinzand documentele de interes public, produse si/sau gestionate, altele decat cele puse la dispozitie, din oficiu, anexa la prezenta hotarare;

h)      modalitatile de contestare a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Art. 3

Accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza prin:

a)      afisarea la sediul institutiei publice ori in alte locuri intens populate;

b)      publicarea in publicatii proprii, in mijloace de informare in masa ori in pagina de internet proprie;

c)      consultarea la sediul Consiliului Local al municipiului Ploiesti, in spatii destinate in acest sens, prin dispozitia primarului.

Art. 4

Biroul Comunicare, Promovare indeplineste si atributiile pe linia relatiei cu presa, prevazute de art. 29 din Hotararea de Guvern nr. 123/07.02.2002, prin intermediul unei persoane din cadrul acestuia, ce va fi desemnata prin dispozitie de catre Primarul municipiului Ploiesti.

Art. 5

Se aproba lista cuprinzand documentele de interes public, produseá si/sau gestionate, ale consiliului local, primarului si ale aparatului propriu al consiliului local, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6

(1) Informatiile de interes public prevazute in anexa la prezenta hotarare se pun la dispozitia persoanelor interesate prin intermediul Biroului Comunicare, Promovare.

(2) Procedura de obtinere a informatiilor, se aproba prin dispozitia primarului municipiului Ploiesti, emisa in conformitate cu actele normative in materie.

(3) Tariful pentru eliberare copii documente se stabileste in cuantum de 3000 lei/pagina. Suma perceputa constituie venit la bugetul local si se va achita la casieriaá Primariei municipiului Ploiesti.

Art. 7

(1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 123/2002, se constituie comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public;

(2) Responsabilitatile comisiei sunt cele prevazute la art. 35 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 123/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informatiile de interes public;

(3) Componenta comisiei se stabileste prin dispozitia primarului municipiului Ploiesti.

(4) Comisia are obligatia sa stabileasca dupa caz vinovatia persoanei care nu si-a indeplinit obligatia.

Art. 8

(1) Consiliul Local al municipiului Ploiesti va analiza anual raportul intocmit prin grija primarului, de catre Biroul Comunicare, Promovare, privind accesul la informatiile de interes public.

(2) Raportul prevazut la alin (1) va fi intocmit in conformitate cu art. 27 alin. (1), lit. (a) si (l) din Legea nr. 544/2001 si va fi publicat.

Art. 9

Regulamentul de Organizare si Functionare al Biroului Comunicare, Promovare se va completa cu prevederileá prezentei hotarari precum si cu cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 si Hotararii de Guvern nr. 123/2002.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 iulie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa 1

 

LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC, PRODUSE SI/SAU GESTIONATE,

ALTELE DECAT CELE PUSE LA DISPOZITIE, DIN OFICIU

 

1.      Hotararile cu caracter normativ ale Consiliului Local al municipiului Ploiesti

2.      Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul municipiului Ploiesti

3.      Componenta nominala a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, inclusiv apartenenta politica

4.      Informari intocmite de primarul municipiului Ploiesti privind starea economica si sociala a municipiului, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor consiliului local

5.      Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii municipali precum si de catre viceprimari

6.      Ofertele de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilanul municipiului Ploiesti, precum si a terenurilor cu destinatie forestiera aflate pe raza municipiului Ploiesti

7.      Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni

8.      Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii si aplica sanctiuni si domeniile de activitate

9.      Lista proceselor verbale de constatare a contraventiilor

10.  Documentele privind repartizarea spatiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta

11.  Propuneri de la cetateni

12.  Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situatie si amplasamente cu mobilier stradal si constructii provizorii

13.  Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire eliberate

14.  Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea

15.  Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor psihici periculosi, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, in scopul intretinerii si ingrijirii sale

16.  Activitatile si locurile in care se poate presta munca in folosul comunitatii, precum si prezenta lunara la munca a beneficiarilor de ajutor social

17.  Lista de achizitii publice, servicii si lucrari

18.  Listele cu ofertele declarate castigatoare, pentru achizitii publice, servicii si lucrari, in conformitate cu Legea nr. 212/2002

19.  Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

20.  Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispozitii ale Ordonantei de Guvern nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

21.  Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritati publice din tara si strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite in tara si in strainatate

22.  Informatii generale pentru cetatenii straini

23.  Lista asociatiilor de proprietari/locatari dupa caz

24.  Lista certificatelor de producator eliberate

25.  Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul municipiului Ploiesti

26.  Relatii cu O.N.G. ľuri, programe ale acestora si colaborari

27.  Informatii despre programele cu finantare externa