HOTARAREA Nr. 141

privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat

al municipiului Ploiesti, precum si scoaterea din functiune si valorificarea acestora

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nicolae Oprea si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului, prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in concesiunea S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. Ploiesti, scoaterea din functiune si valorificarea acestora;

            in baza Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si a Hotararii de Guvern nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 15/1994 modificata si completata prin Ordonanta de Guvern nr. 54/1997;

            in temeiul Hotararii de Guvern nr. 964/1998 privind duratele normate de functionare a mijloacelor fixe;

            in baza Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Hotararii nr. 1359/2001 a Guvernului Romaniei, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova;

            avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;

in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2388/1995, privind casarea mijloacelor fixe;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti, a mijloacelor fixe, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe prevazute in anexa.

Art. 3

Aproba valorificarea prin vanzare sau casare a mijloacelor fixe prevazute la articolele precedente, potrivit Legii nr. 15/1994.

Sumele incasate din valorificare vor constitui venit la bugetul local.

Art. 4

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa numeasca Comisia de casare si valorificare a componentelor rezultate din bunurile casate.

Art. 5

Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului, Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si Directia Administratie Publica, Juridic Contencios  din cadrul Primariei municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari .

 

 Data in Ploiesti, astazi, 30 septembrie 2004

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Oprea

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

Lista mijloacelor fixe ce apartin domeniului public si sunt propuse spre casare de catre locatarul

S.C. Dalkia Ploiesti S.R.L. ce urmeaza a fi avizate de catre Consiliul de administratie al R.A.T.S.P.

casarea acestora umand a fi aprobata de  Consiliul Local Ploiesti

 

1

Contor pentru energie reactiva

inventar AML

50244

50245

 

 

 

 

 

 

 

 

50256

50257

50258

50259

50260

50261

50262

50263

50264

50265

50266

50267

 

 

 

 

 

 

 

 

50268

50269

50270

50271

50272

50273

50274

50275

50276

50277

50278

50279

50280

50281

50282

50283

50284

50285

50286

50287

50288

50289

50290

50291

50292

50293

50294

50295

50296

50297

50298

50299

50300

50301

50302

50303

50304

50305

50306

 

 

2

Contor pentru energie reactiva

inventar pt 11 Centru

50243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Contor pentru energie reactiva

inventar pt 4 Republicii

50235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Contor pentru energie reactiva

inventar pt 6 Republicii

50230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Contor pentru energie reactiva

invemtar pt 8 Republicii

50232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Contor pentru energie reactiva

pt 12 Republicii

50229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Contor energie reactiva

inventar pt 2 Mihai Bravu

50553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Contor energie reactiva

inventar pt 3 Mihai Bravu

50221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Contor energie reactiva

inventar pt 7 Democratiei

50220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Contor energie reactiva

inventar pt 16 Democratiei

50219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dispozitiv pt. magnetizare pt. dedurizarea apei inventar pt. 2 Nord

 

 

40818

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Electropompe AN 50-200

40129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electropompe AN 200

40132

40133

 

 

 

 

 

 

 

 

Electropompa AN 50

40149

40150

40151

40152

40153

 

 

 

 

 

Electropompa Lotru 100/200

40641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electropompa Lotru  

40172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inventar PT 1 Mihai Bravu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Debitmetru diferential

inventar AML

50156

50157

50158

50159

50160

50161

50162

50163

50164

50165

50166

50167

50168

50169

50170

50171

50172

50173

50174

50175

50176

50177

50178

50179

50180

50181

50182

50183

50184

50185

50186

50187

50188

50189

50190

 

 

 

 

 

50198

50199

50200

50201

50202

50203

50204

 

 

 

50206

50207

 

 

 

 

 

 

 

 

50209

50210

50211

50212