HOTARAREA Nr. 220

privind continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective etapa a II-a

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a dlui consilier Eparu Ion si Raportul de specialitate al R.A.T.S.P. Ploiesti, prin care se propune continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective etapa a II-a;

in baza adresei inregistrate la R.A.T.S.P. Ploiesti sub nr. 4711/09.10.2002 a S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L din care reiese necesitatea dezafectarii unor cismele stradale si faptul ca bransamentele se vor realiza din fondurile proprii ale societatii;

avand in vedere prevederile Legii mediului nr. 137/1995, republicata in 2000, modificata prin O.G. nr. 91/2002;

avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 738/1998 de aprobare a Normelor tehnice pentru protectia apelor;

in conformitate cu prevederile Legii nr. 326/2001, legea serviciilor publice de gospodarie comunala;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba continuarea actiunii de dezafectare a unor cismele publice si realizarea bransamentelor de apa pentru abonatii din zonele respective, etapa a II-a , conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2

Costul lucrarilor de desfiintare a cismelelor si realizarea bransamentelor, se suporta de catre S.C. Apa Nova Ploiesti-S.R.L.

Taxa pentru emiterea autorizatiei de desfiintare a cismelelor publice si a autorizatiei de construire a bransamentelor va fi suportata din bugetul local al municipiului Ploiesti

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica.

Art. 4

Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratie Publica juridic contencios va aduce la cunostinta publica, prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu