HOTARAREA Nr. 231

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care

contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios si al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, prin care se propune ca cei condamnati la inchisoare contraventionala sa execute pedeapsa prin prestarea unei activitati in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti;

avand in vedere dispozitiile art.2 si art. 16 din Ordonanta nr. 55/2002, privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale;

in temeiul art. 38 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste domeniile serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii, dupa cum urmeaza:

         efectuarea si intretinerea curateniei in parcuri, cimitire, zone verzi

         intretinerea locurilor de agrement, efectuarea lucrarilor de ecologizare in pepiniere

         asigurarea curateniei pe drumurile publice precum si pe aleile de acces pietonal si auto

         actiuni de deszapezire pe trotuare.

Activitatile in folosul comunitatii se vor presta prin intermediul Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti.

Art. 2

Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti si Directia Administratie Publica, Juridic Contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu