HOTARAREA Nr. 242

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1”, str.Rudului nr. 187 Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-lui. Zatreanu Anghel Berena Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1” str. Rudului nr. 187 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu “CONSTRUIRE LOCUINTA P+1” str. Rudului nr. 187 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Zatreanu Anghel Berena cu conditia respectarii Avizului nr. 95 din 16.10.2002 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1 terenul care face obiectul acestui PUD se afla in intravilan, este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 105 / 27.01.1997 si are suprafata de 206.00 mp.      

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 octombrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu