HOTARAREA Nr. 254

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului “PUBLIC PROIECT” pe anul 2002

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul Directiei Economice privind necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect”;

avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legea 189/1998 privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al serviciului public “Public Proiect” pe anul 2002, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si serviciile de specialitate ale serviciului public “Public Proiect” se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1

RECTIFICARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2002

 

                                                                                        MII LEI

Nr.

crt

DENUMIRE

2002 program aprobat

Buget 2002

Rectificat

influente

1.

Venituri totale(A+B)

6.300.000

5.660.000

-640.000

2.

A. Venituri curente

1.200.000

1.200.000

 

3.

Venituri din activitatea extrabugetara

1.200.000

1.200.000

 

4.

B. Alocatii bugetare

5.100.000

4.460.000

-640.000

5.

Alocatii proiecte lucrari publice

2.000.000

2.000.000

-

6.

Subventii

3.100.000

2.460.000

-640.000

7.

Cheltuieli totale(A+B)

6.300.000

5.660.000

-640.000

8.

A. Cheltuieli curente(I+II)

5.400.000

4.825.000

-575.000

9.

TITLUL I

02. Cheltuieli de personal

3.820.000

3.600.000

-220.000

10.

10. Cheltuieli cu salariile

2.822.000

2.604.000

-218.000

11.

10.01 Salarii de baza

2.173.000

2.000.000

-173.000

12.

10.02 Salarii de merit

50.000

42.000

-8.000

13.

10.03 Indemnizatii de conducere

158.000

131.000

-27.000

14.

10.04 Spor de vechime

317.000

255.000

-62.000

15.

10.05 Spor conditii de munca

 

 

 

16.

10.06 Salarii platite cu ora

 

 

 

17.

10.07 Fond premiere

100.000

106.000

+6.000

18.

10.08 Alte drepturi salariale

 

60.000

+60.000

19.

10.09 Conventii civile

24.000

10.000

-14.000

20.

11. CAS

638.000

608.000

-30.000

21.

12. Somaj

138.000

131.000

-7.000

22.

13. Sanatate

193.000

183.000

-10.000

23.

14. Deplasari, detasari

29.000

74.000

+45.000

24.

15.Hrana

 

 

 

25.

15.03 Tichete de masa

 

 

 

26.

TITLUL II

20. Cheltuieli materiale si  de servicii

 

1.580.000

 

1.225.000

 

-355.000

27.

24. Cheltuieli intret. si gospod.

580.000

510.000

-70.000

28.

24.01 Incalzire

30.000

30.000

 

29.

24.02 Iluminat

90.000

90.000

 

30.

24.03 Apa canal

9.000

9.000

 

31.

24.04 Posta, telefon, fax

95.000

100.000

-5.000

32.

24.05 Furnituri birou

100.000

75.000

 -25.000

33.

24.06 Materiale pt.curatenie

16.000

6.000

-10.000

34.

24.07 Alte materiale si prestari servicii

240.000

200.000

-40.000

35.

25. Materiale si prestari servicii cu caracter functional

600.000

350.000

-250.000

36.

25.01Materiale

100.000

50.000

-50.000

37.

25.02 Prestari servicii

350.000

250.000

-100.000

38.

25.03 Avize,acorduri

150.000

50.000

-100.000

38.

26. Obiecte de inventar si echipament

200.000

200.000

 

39.

26.02 Echipament

 

 

 

40.

26.03 Alte obiecte de inventar

200.000

200.000

 

41.

27. Reparatii curente

100.000

85.000

-15.000

42.

28. Reparatii capitale

 

 

 

43.

29. Carti si publicatii

40.000

40.000

 

44.

30. Alte chelt.

60.000

40.000

-20.000

45.

30.01 Calificari, perfectionari

45.000

25.000

-20.000

46.

30.02 Protocol

4.000

4.000

 

47.

30.03 Protectia muncii

 

11.000

+11.000

48.

30.07 Alte cheltuieli conform legii

11.000

 

-11.000

49.

TITLUL VII

900.000

835.000

-65.000

50.

B.70. Cheltuieli de capital

900.000

835.000

-65.000