HOTARAREA Nr. 257

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii Bloc de locuinte 33U2 - Ansamblul Republicii II/5K

din Ploiesti, str. Ion Maiorescu

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Directiei Lucrari Publice  prin care se propune asocierea  Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii Bloc de locuinte 33 U2 - Ansamblul Republicii II/5K din Ploiesti str. Ion Maiorescu;

            avand in vedere prevederile art. 5 si art. 12 alin. (1) din Legea 189/1998 privind finantele publice locale;

            in temeiul art. 38 lit. y din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

            în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 1201/2002 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului de Interne in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, judetul Prahova,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii obiectivului de investitii "Bloc de locuinte 33 U2 - Ansamblul Republicii II/5K" din Ploiesti str. Ion Maiorescu.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa  semneze contractul de asociere prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE

 

CAPITOLUL I

PARTILE CONTRACTANTE

 

Între Consiliul Judetean Prahova, autoritate a administratiei publice judetene, conform Legii nr. 215/2001, reprezentata prin domnul MIRCEA COSMA – presedinte si doamna STELIANA CHIRITA – director economic, cu sediul în Ploiesti, b-dul Republicii nr. 2-4, având contul nr. 246302702842889, deschis la Trezoreria municipiului Ploiesti, pe de o parte

si

Consiliul Local al municipiului Ploiesti, reprezentat prin domnul EMIL CALOTA – primar si doamna NICOLETA CRACIUNOIU – director economic, având contul nr. 246302702844855, deschis la Trezoreria municipiului Ploiesti;

În baza Hotarârii Consiliului Judetean Prahova nr. 5 din 25.02.2002 si a Hotarârii nr. 257 din 30 noiembrie  2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, s-a încheiat prezentul contract de asociere în baza art. 104 lit. r din Legea nr. 215/12001 a administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL II - OBIECTUL

 

ART. 1 Obiectul contractului de asociere il constituie finalizarea lucrarilor de executie si darea în folosinta a blocului de locuinte  33U2,  situat în municipiul Ploiesti, str. Ion Maiorescu, amplasat pe terenul aferent în suprafata 371,90 m.p.

 

CAPITOLUL III - TERMENUL

 

ART. 2 Prezentul contract intra în vigoare la data încheierii si dureaza pâna la finalizarea obiectivului propus.

 

ART. 3 Contractul de asociere înceteaza in urmatoarele cazuri:

­         realizarea obiectului contractului;

­         cu acordul partilor contractante;

­         prin nerespectarea clauzelor contractuale, constatarea facându-se de organele de control abilitate de lege.

 

CAPITOLUL IV - OBLIGATIILE PARTILOR

 

ART.4. Consiliul Judetean Prahova se obliga:

- sa aloce pentru anul 2002 suma de 1.500.000 mii lei, iar in anul 2003 diferenta pana la cota - parte din valoarea finala a investitiei pentru executia a cinci (5) apartamente, asupra carora dobândeste dreptul de proprietate dupa receptia finala a lucrarilor. La darea în folosinta a locuintelor se va face calculul de reglare a sumelor între Consiliul judetean Prahova si Consiliul local Ploiesti, corespunzator costurilor finale ale celor cinci (5) apartamente.

 

ART. 5 Consiliul Local al municipiului Ploiesti se obliga sa aloce pentru anul 2003 suma necesara pentru finalizarea lucrarilor corespunzatoare unui numar de 22 apartamente.

La darea în folosinta a locuintelor se va face calculul de reglare a sumelor, corespunzator  costurilor finale ale apartamentelor ce revin Consiliului local al municipiului Ploiesti.

Consiliul local al municipiului Ploiesti are calitatea de coordonator al investitiei, iar primarul municipiului Ploiesti este ordonator de credite al întregii sume constituite potrivit contractului, având in acest sens si urmatoarele obligatii:

a)        sa utilizeze sumele virate de la bugetul judetului conform destinatiei. Angajarea fondurilor se va efectua numai pe baza de documente legale si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

b)       sa gestioneze sumele totale destinate finantarii acestui obiectiv potrivit normelor în vigoare;

c)        sa ramburseze sumele ramase nefolosite la sfârsitul acestui exercitiu financiar;

d)       sa prezinte lunar tuturor organelor de control abilitate de lege documentele si evidentele solicitate pentru verificarea modului de utilizare a fondurilor primite.

                       

ART. 6 Partile se obliga sa aloce în cadrul bugetului pe anul 2003 sumele necesare finalizarii si darii în folosinta a locuintelor.

 

ART. 7 La darea în folosinta a blocurilor, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de proprietate asupra unui numar de apartamente proportional cu ponderea valorii actualizate a lucrarilor executate prin bugetul propriu din valoarea finala a obiectivului.

Consiliul judetean Prahova dobândeste dreptul de proprietate asupra unui numar de 5 apartamente, iar cele ramase sunt proprietatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

 

ART. 8 Cotele de participare se raporteaza la valoarea graficului  de executie anual.

 

CAPITOLUL V - ALTE CLAUZE

 

ART. 9 Partile prezentului contract raspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite pentru realizarea obiectivului propus.

 

ART. 10 Situatia de forta majora exonereaza partile de raspundere în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor ce le revin.

 

ART. 11 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celorlalte parti, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui.

 

CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE

 

ART. 12 Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract, se vor solutiona, în principal, pe cale amiabila si, în subsidiar, de catre instantele judecatoresti competente.

 

ART. 13 Dispozitiile prezentului contract se vor completa cu prevederile legale în vigoare.

 

ART.14 Prezentul contract s-a incheiat în 3 exemplare, astazi ________.

 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA,

 

PRESEDINTE,

MIRCEA COSMA

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA CHIRITA

 

 

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIESTI,

 

PRIMAR,

EMIL CALOTA

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,

NICOLETA CRACIUNOIU

 

 

OFICIUL JURIDIC,