H O T A R A R E A Nr. 269

privind repartizarea de locuinte din fondul locativ al municipiului Ploiesti

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a dlui primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune repartizarea de locuinte in municipiul Ploiesti si procesele verbale ale Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 18.11.2002 si respectiv 19.11.2002;

in baza Legii nr. 114/1996, republicata si modificata Legea Locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor legii locuintei;

in conformitate cu Hotararea de Consiliu nr. 342/27.12.2001 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2002;

in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Intrarea Castor, bloc G8, ap. 21, compusa din doua camere in suprafata de 25.10 mp si dependinte in suprafata de 12.78 mp domnului Balan Marius domiciliat in Ploiesti, Aleea Laurilor bl. 32, et. 1, ap. 66, cu respectarea art. 2 din Hotararea nr. 308/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Apartamentul este grevat de debite la plata chiriei si intretinerii.

Art. 2

Aproba repartizarea locuintei situata in str. Plaiesilor nr. 6 compusa din doua camere in suprafata de 23.12 mp si dependinte in suprafata de 14.03 mp d-lui Preda Constantin domiciliat in Ploiesti str. Plaiesilor nr. 15.

Art. 3

Stabileste destinatia de locuinte sociale imobilului din str. Rafov nr. 2K Ploiesti ce apartin domeniului public al municipiului.

Art. 4

Aproba repartizarea camerelor cu destinatia de locuinte sociale situate in imobilul din Ploiesti str. Rafov nr. 2K conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de Primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice amintite la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotarare.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr.1

 

Modul de repartizare al locuintelor sociale situate in imobilul din str. Rafov nr.2K, Ploiesti

 

Nr.crt.

Nume si prenume

Nr. camerei ce urmeaza a se repartiza

Suprafata

(mp)

1.

Udila Dominica

2 si 4

24.05

2.

Dobre Lalica

5

16.22

3.

Iorgulescu Constanta

7

10.55

4.

Sandu Angela

9

10.87

5.

Raducanu Olga

11

11.02

6.

Moise Liliana

13

11.02

7.

Alexandru Gheorghe

15

11.65

8.

Moise Ileana

16

11.18

9.

Benzar Elena

6

16.70