HOTARAREA Nr. 271

cu privire la modificarea art. 1 din Hotararea nr. 341/27.12.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de Specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune modificarea art. 1, din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 341/27.12.2001;

in baza prevederilor art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 341/27.12.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta inchiriate catre Uniunea Artistilor Plastici Fliala Ploiesti;

in temeiul art. 38, alin 2, litera "f" si "n" si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea art. 1 din Hotararea nr. 341/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, care va avea urmatorul continut:

"Aproba atribuirea in folosinta gratuita pe termen de trei ani, cu drept de prelungire, a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre Uniunea Artistilor Plastici, Filiala Ploiesti, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare".

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractele de comodat (imprumut de folosinta), in conditiile legii.

Art. 3

Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01.12.2002.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

Lista spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta atribuite in folosinta gratuita

catre Uniunea Artistilor Plastici - Filiala Ploiesti

 

Nr. crt.

Adresa spatiului

Destinatia spatiului

1.       

Str. Panselei nr. 5 - 7

Sediul U.A.P.

2.       

Piata Victoriei nr. 4, bloc CC Vest

Galeria de Arta

3.       

Str. Ion Creanga nr. 15

15 ateliere de creatie

4.       

Str. Postei nr. 6

atelier de creatie

5.       

Str. Postei nr. 6

atelier de creatie

6.       

Str. Romana nr. 63

atelier de creatie

7.       

Str. George Cosbuc nr. 8

atelier de creatie

8.       

Str. Mihai Bravu nr. 49

atelier de creatie

9.       

Str. Jianu nr. 8, ap. 37

atelier de creatie

10.   

Str. Jianu nr. 8, ap. 37

atelier de creatie

11.   

Str. Jianu nr. 8, ap. 38

atelier de creatie

12.   

Str. Jianu nr. 9, ap. 74

atelier de creatie

13.   

Str. Jianu nr. 9, ap. 75

atelier de creatie

14.   

Str. Jianu nr. 9, ap. 75

atelier de creatie

15.   

Str. Valeni nr. 24

atelier de creatie

16.   

Str. Vlad Tepes nr. 21

atelier de creatie

17.   

Str. Vlad Tepes nr. 21

atelier de creatie