HOTARAREA Nr.  274

privind  infiintarea  de  terminale  pentru  transportatorii  particulari  autorizati  care  efectueaza  transport  de  persoane  intrajudetean  si  interjudetean,  precum  si  traseele  de  deplasare  a  acestora 

in  interiorul  municipiului 

                       

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Nan Nicolae si Raportul de specialitate  al  Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti, prin care se propune infiintarea  de  terminale  pentru  transportatorii  particulari  autorizati, care  efectueaza  transport  de  persoane  intrajudetean  si  interjudetean,  precum  si  traseele  de  deplasare  a  acestora  in  interiorul  municipiului.

luand in considerare propunerile domnilor consilieri exprimate in sedinta publica din data de 30 noiembrie 2003;

            in conformitate cu Decretul  nr. 328/1996,  republicat,  privind  circulatia  pe  drumurile  publice;  Regulamentul  pentru  aplicarea  Decretului  nr. 328/1966  privind  circulatia  pe  drumurile  publice  si  pentru  stabilirea  si  sanctionarea  contraventiilor  in  acest  sector  (cu  modificarile  ulterioare); Legea  nr. 105/2000  pentru  aprobarea  O.G.  nr. 44/1997  privind  transporturile  rutiere;

            in temeiul  Legii  nr. 189/1998  privind  finantele  publice  locale  si Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand  in  vedere  prevederile  Ordonantei  nr. 86/2001  privind  serviciile  de  transport  public  local  de  calatori ;

            in  baza  O.G.  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contraventiilor, aprobata prin Legea nr. 180/2002 ;

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 115/2002 privind modificarea si completarea obiectului de activitate al Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti;

            in  temeiul  Legii  nr. 215/2001  privind  administratia  publica  locala,

 

H O T A R A S T E:

Art. 1

Aproba  infiintarea  de  terminale (capete  de  traseu),  pe  terenurile  apartinand  domeniului  public al  municipiului  Ploiesti,  care  vor  fi  utilizate  de catre  transportatorii autorizati  care  efectueaza  transport  de  persoane  interjudetean  si  intrajudetean,  in  urmatoarele  puncte  (amplasamente)  din  zone  ale  municipiului  Ploiesti :

1.      Zona  Nord  :

a.      B-dul Republicii (Cablul  Romanesc – Dispecerat  R.A.T.P.  Ploiesti):  pentru directiile Sinaia, Brasov

b.      Str. Gageni (platforma betonata situata intre Spitalul Judetean si S.C. Vinalcool):  pentru  directiile  Plopeni, Valeni, Baicoi, Sinaia, Mizil si altele.

2.       Zona  Sud : Str. Depoului – parcarea din fata Garii de Sud, pentru microbuze in directia Ploiesti – Bucuresti: administrata de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti;

3.      Zona  Vest :

a.      Parcarea din fata Garii de Vest  pentru  directia  Ploiesti –Targoviste: administrata de Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti;

b.      Platforma betonata de la terminal troleibuze Vest, Podul Inalt pentru directiile Ploiesti - Targoviste si altele.

4.      Zona  Est :  parcarea  situata pe  str. Apelor, pentru  directia  Buzau; administrata de S.C. Meccaplast S.A.;

Art. 2

Aproba  traseele  pentru  plecarile  si  sosirile din terminale, dupa  cum  urmeaza : 

a)      Directia Plopeni – Valeni – Baicoi – Sinaia (Terminal Nord – Platforma betonata situata intre Spitalul Judetean si S.C. Vinalcool); strazile: Prelungire Gageni – Centura de Nord a Municipiului Ploiesti – DN 1

b)      Directia Sinaia – Brasov (Terminal Nord – Cablul Romanesc); Bulevardul Republicii (zona Cablul Romanesc – km 6 – DN 1)

c)      Directia Bucuresti (Terminal); strazile: Depoului – B-dul Bucuresti (cu efectuarea unei opriri in stratia R.A.T.P. “Bariera Bucuresti”)

d)      Directia Targoviste – Campina – Bucuresti (Terminal Vest): Soseaua Vestului – Ghe.Gr.Cantacuzino – Podul Inalt sau strazile: Libertatii – Bariera Strejnic – DN 1/ DN 72

Directia Buzau; strada: Soseaua Strandului

Art. 3

Aproba  traseele pentru plecarile si sosirile din Autogara Sud, dupa cum urmeaza:

a)      pentru directia Buzau: strazile: Depoului – Democratiei – Lupeni – Armasi – Gradinari – Apelor  – Strandului, pentru zilele se sambata si duminica, traseul va fi deviat pe strazile Democratiei – Stefan cel Mare – Nicolae Balcescu – Postei

b)      pentru directia Targoviste: strazile Depoului – Sondelor – Domnisori – Libertatii – Bariera Strejnic;

c)      pentru directia Campina: strazile Depoului – Sondelor – Domnisori – Libertatii – Bariera Strejnic.

Art. 4

Transportul de persoane cu microbuze si autobuze (cu exceptia autovehiculelor Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti) se face in municipiul Ploiesti pe baza autorizatiei de circulatie eliberata de Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti.

Autorizatiile se elibereaza agentilor economici, licentiati A.R.R., la solicitarea acestora, pe baza documentelor justificative, ce fac obiectul anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 5

Pentru anul 2003 instituie taxa speciala pentru folosirea de catre transportatorii autorizati a terminalelor si traseelor din Municipiul Ploiesti, prevăzute in prezenta hotarare in suma de 10.000.000 lei/mijloc de transport si constituie conditie de eliberare a autorizatiei. Sumele provenite din taxa prevazuta la alin. precedent vor fi folosite pentru intretinerea terminalelor si infrastructurii traseelor nominalizate in prezenta.

Art. 6

Utilizarea  altor  terminale  ( capete  de  traseu )  decat  cele  stabilite  potrivit  art. 1,  precum  si  circulatia  autovehiculelor  pe  alte  trasee  si  oprirea  in  alte  statii  decat  cele  stabilite  potrivit  art. 2 si art. 3 din  prezenta  hotarare,  constituie  contraventie  si  se  sanctioneaza  cu  amenda  de  la  15.000.000  lei  la  25.000.000  lei.

Prevederile  Ordonantei  nr. 2/2001  se  aplica  corespunzator.

Constatarea  contraventiilor si  aplicarea  sanctiunilor prevazute  de prezenta  hotarare  se  efectueaza  de  persoanele  imputernicite  de  Primarul  Municipiului  Ploiesti  sprijinite de Organele  de  Politie si  Corpul  Gardienilor  Publici.

Art. 7

Prevederile prezentei hotarari intra  in  vigoare  la data de 01.12.2002.

Art. 8

Incepand cu aceeasi data prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 296/2001, republicata, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 9

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti  va  duce  la  indeplinire  prevederile  prezentei  hotarari.

Art.10

Directia  Administratie  Publica,  Juridic - Contencios  va  duce  la  cunostinta  publica prevederile  prezentei  hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil – Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu