HOTĂRAREA Nr. 279

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, B-dul. Republicii nr. 108, Bl. 13B, Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Primar si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare Planul urbanistic de detaliu EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, B-dul. Republicii nr. 108, Bl. 13B, Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu EXTINDERE SI AMENAJARE SPATIU COMERCIAL EXISTENT, B-dul. Republicii nr. 108, Bl. 13B, Ploiesti, cu conditia respectarii avizului nr. 104. din 07.11.2002. al CTUAT la faza autorizatiei de construire. La faza obtinerii autorizatiei de construire se va reglementa situatia juridica a terenului necesar extinderii spatiului comercial pe domeniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Direcţia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 noiembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Camil Dragos Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu