HOTARAREA Nr. 296

privind aprobarea finantarii pe baza de credit comercial a programului de investitii - Etapa 1

(reparatii strazi, investitii scoli, locuinte sociale)

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea finantarii pe baza de credit bancar intern a programului de investitii etapa I;

avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 500/2002 Legea privind finantele publice, Legii nr. 631/2002 Legea bugetului de stat pe anul 2003, Legii nr. 81/1999 Legea datoriei publice cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba finantarea Programului de investitii Etapa I (reparatii strazi, investitii, scoli, locuinte sociale etc.) pe baza de credit comercial conform programului Anexei 1 la prezenta.

Art. 2

Aproba contractarea unui imprumut bancar intern - linie de credit, pe termen mediu, de 3 ani, in suma de 160.000.000 mii lei.

Imprumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale municipalitatii.

Art. 3

Aproba constituirea unei Comisii formata din 5 (cinci) membrii care sa analizeze impreuna cu executivul contractarea si urmarirea derularii liniei de credit, in urmatoarea componenta :

        dl. Nemes Constantin

        dl. Dinu Savu

        dl. Teodorescu Iulian

        dl. Mitu Constantin Agustin

        dl. Oneata Nastase

Art. 4

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa faca demersurile necesare, potrivit legii, pentru contractarea creditului, si sa semneze contractul de imprumut.

Art. 5

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu