HOTARAREA Nr. 297_

privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2003

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice si al Directiei Fiscale a Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002 Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul local al municipiului Ploiesti pe anul 2003, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale institutiilor publice de subordonare locala se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr.1

 

-mii lei-

NR.

CRT.

DENUMIREA

INDICATORILOR

COD

BUGET CONFORM H.C.L. 249/30.11.2002

REALIZARI

30.11.2002

PROPUNERI

2003

1

VENITURI - TOTAL

0001

1.317.971.056

957.374.827

1.580.000.000

2

VENITURI PROPRII TOTAL

4802

347.659.248

273.068.556

509.973.368

3

I. VENITURI CURENTE

0002

286.840.000

238.051.941

409.073.868

4

A. VENITURI FISCALE

0003

216.840.000

181.552.958

314.273.868

5

A1. IMPOZITE DIRECTE

0004

203.820.000

170.324.591

257.500.000

6

IMPOZITUL PE PROFIT DE LA REGIILE AUTONOME SI SOCIETATILE COMERCIALE DE SUB AUTORITATEA CONSILIILOR LOCALE

0102

18.700.000

18.703.416

15.000.000

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

0302

72.620.000

61.743.492

102.500.000

8

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si altor persoane fizice independente si asociatii familiale

030201

50.000

74.897

-

9

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

030202

52.000.000

45.982.022

60.000.000

10

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

030203

9.500.000

8.224.959

14.500.000

11

Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchirieri, locatii de gestiune si arendari

030204

50.000

75.878

-

12

Impozit pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

030208

20.000

13.335

-

13

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

030209

10.000.000

6.916.478

13.000.000

14

Alte impozite si taxe de la populatie

030230

1.000.000

455.923

15.000.000

15

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STAT

0402

2.000.000

1.393.296

-

16

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

0502

94.000.000

76.947.472

115.000.000

17

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

050201

87.000.000

72.960.094

100.000.000

18

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

050202

7.000.000

3.987.378

8.000.000

19

Taxa pe terenuri de la persoane juridice

050203

-

-

7.000.000

20

ALTE IMPOZITE DIRECTE

0802

16.500.000

11.536.915

25.000.000

21

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

080205

13.000.000

10.214.760

20.000.000

22

Impozit pe terenul agricol

080206

0

337

-

23

Alte incasari din impozite directe

080230

3.500.000

1.321.818

5.000.000

24

A2. IMPOZITE INDIRECTE

1300

13.020.000

11.228.367

56.773.868

25

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1502

1.000.000

193.329

2.000.000

26

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

1702

12.020.000

11.035.038

54.773.868

27

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

170203

9.000.000

8.280.255

14.000.000

28

Taxe judiciare de timbru

170204

-

-

15.000.000

29

Taxe de timbru pentru activitatea notariala

170205

-

-

17.000.000

30

Taxe extrajudiciare de timbru

170213

3.000.000

2.750.573

8.718.868

31

Alte incasari din impozite indirecte

170230

20.000

4.210

55.000

32

B. VENITURI NEFISCALE

2000

70.000.000

56.498.983

94.800.000

33

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME DE SUB AUTORITATEA CONSILIILOR LOCALE

2002

4.700.000

4.679.158

10.500.000

34

VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

2102

9.850.000

8.828.927

12.300.000

35

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

210206

9.000.000

8.615.112

12.000.000

36

Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal

210207

-

-

-

37

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

210208

-

-

-

38

Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare

210209

-

-

-

39

Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

210210

-

-

-

40

Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate

210211

-

-

-

41

Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214

150.000

159.719

200.000

42

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

210215

-

-

-

43

Alte venituri de la institutiile publice

210230

700.000

54.096

100.000

44

DIVERSE VENITURI

2202

55.450.000

42.990.898

72.000.000

45

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

220202

1.000.000

913.756

1.000.000

46

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale

220203

5.000.000

4.673.010

9.000.000

47

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti

220205

5.000.000

4.344.681

5.000.000

48

Venituri din concesiuni si inchirieri

220207

43.000.000

31.725.957

56.000.000

49

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

220208

1.000.000

110.692

1.000.000

50

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii

220212

100.000

117.213

-

51

Incasari din alte surse

220230

350.000

1.105.589

-

52

II. VENITURI DIN CAPITAL

3000

8.841.591

3.711.175

35.000.000

53

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

3002

8.841.591

3.711.175

35.000.000

54

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300201

5.003.000

61.152

35.000.000

55

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

300203

-

5.050

-

56

Venituri din privatizare

300204

-

3.644.973

-

57

III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3100

51.977.657

31.305.440

65.899.500

58

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3102

51.977.657

31.305.440

65.899.500

59

Taxe speciale

310201

13.206.192

12.611.669

3.899.500

60

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

310202

-

-

-

61

Venituri din fonduri pentru drumurile publice

310203

6.000.000

-

-

62

Venituri din fondul de interventie

310204

-

-

-

63

Venituri din fondul pentru locuinte

310205

21.952.815

13.861.786

15.000.000

64

Donatii si sponsorizari

310208

3.500.000

3.552.235

4.000.000

65

Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

310209

7.318.650

1.279.750

43.000.000

66

IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

3200

897.416.808

638.200.330

831.145.500

67

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3202

0

-

-

68

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

3302

316.506.100

270.200.000

396.145.500

69

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3402

580.910.708

368.000.330

435.000.000

70

Cote defalcate din impozitul pe venit

340201

464.986.708

259.002.330

340.000.000

71

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

340202

25.500.000

25.500.000

0

72

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei

340203

80.424.000

78.498.000

90.000.000

73

Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu

340204

10.000.000

5.000.000

5.000.000

74

V. SUBVENTII

3700

72.895.000

46.105.941

78.881.132

75

SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT

3702

71.180.000

46.105.941

76.781.132

76

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

370203

71.180.000

46.105.941

76.781.132

77

Subventii primite de bughetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

370204

-

-

-

78

Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitatile rurale si urbane

370210

-

-

-

79

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

370211

-

-

-

80

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

3902

1.715.000

-

2.100.000

81

Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

390201

-

-

-

82

Subventii primite de la Ministerul Industriei pentru retehnologizare statii de pompare

390205

1.715.000

-

2.100.000

83

VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4200

-

-

-

84

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4202

-

-

-

85

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si serv.publice de interes local sau a unor activ.Finantate integral din venituri extrabug.

420213

-

-

-

86

VII. IMPRUMUTURI

4400

0

-

160.000.000

87

IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII

4402

0

-

160.000.000

88

Imprumuturi interne pentru investitii

440201

-

-

160.000.000

89

Imprumuturi externe pentru investitii

440202

-

-

-

90

IMPRUMUTURI TEMPORARE

4502

-

-

-

91

Imprumuturi temporare din trezoreria statului

450202

-

-

-

92

IMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

4602

-

-

-