HOTARAREA Nr. 299

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002 Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr.189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 al Teatrului Toma Caragiu Ploiesti conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Teatrului Toma Caragiu Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu