HOTARAREA Nr. 306

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al

Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si servicii Publice Ploiesti prin care se propune bugetul pe anul 2003 si lista de investitii;

avand in vedere prevederile Legii nr. 631/29.11.2002, Legea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Termoficare Ploiesti conform Anexei 1 si Anexei 1.a care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 a Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti conform Anexei 2 care face pare integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale R.A.T.S.P. Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu