HOTARAREA Nr. 307

privind infiintarea serviciului public de interes local denumit

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Protectie Sociala, prin care se propune infiintarea serviciului public de interes local denumit Administratia Serviciilor Sociale Comunitare;

            in baza Legii nr. 189/1990 privind finantele publice locale,  a Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, a Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar; 

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 aproba  infiintarea serviciului public de subordonare locala, cu personalitate juridica, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare a municipiului Ploiesti, prin reorganizarea in principal a  serviciului public Cantina de Ajutor Social si a Directiei Protectie Sociala ce vor fi incluse in administratia nou creata.

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare a municipiului Ploiesti va avea ca obiect de activitate toate serviciile sociale ce se desfasoara la nivel local  si care vor fi nominalizate in regulamentul de organizare si functionare.

Sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare va fi in Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 44-46.                                                           

Finantarea serviciului public va fi asigurata din bugetul de stat,  din bugetul local si din venituri proprii.

Art. 2

Aproba transmiterea in administrarea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare a bunurilor imobile si mobile necesare functionarii serviciului. Listele bunurilor publice si private ale municipiului Ploiesti ce vor fi transmise se vor intocmi pana la 31.01.2003. Transmiterea se va face pe baza de protocol pana la data de 01.03.2003.

Art. 3

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 2003, conform anexei nr. 1 la prezenta.                                    

Art. 4

Aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 5

Personalul Cantinei de Ajutor Social, al Directiei Protectie Sociala si din celelalte structuri ale consiliului ce se preia la Administratia Serviciilor Sociale Comunitare se considera transferat in interesul serviciului.

Art. 6

Stabileste ca pana la 01.02.2003 conducerea Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare  sa prezinte spre aprobare consiliului local, regulamentul de organizare si functionare.

Art. 7

Numeste pe dna. Capuz Doina  ca director general al serviciului public, Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, pana la organizarea concursului potrivit legii.            

Art. 8

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Directia Economica a Primariei municipiului Ploiesti, Directia Protectie Sociala, Cantina de Ajutor Social, Administratia Domeniului Public si Privat si Serviciul Resurse Umane al Primariei municipiului Ploiesti. 

Art. 9

Directia Administratie Publica Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 19 decembrie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Nan Nicolae

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu