HOTARAREA Nr. 320

privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/ 2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1