HOTARAREA Nr. 326

privind recalcularea preturilor si tarifelor de producere si distributie a energiei termice

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Eparu Ion si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si a Directiei Economice din cadrul Primariei Ploiesti,prin care se propune, la solicitarea S.C. Dalkia Ploiesti S.R.L. recalcularea pretului si tarifului de producere si de  distributie in raport de cresterea pretului la energia termica, electrica si gaze naturale, preturi majorate incepand cu lunile august si septembrie 2003, prin Ordinul A.N.R.E. nr. 22/08.2003, Ordinul A.N.R.G.N. nr. 594/08.2003, Decizia A.N.R.E. nr. 397/19.09.2003;

avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 73/29.08.2002, sectiunea a 2-a, art. 40 privind organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

in conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciului de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 62/ martie 2001;

in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba pretul care va fi practicat de catre operatorul S.C. Dalkia Ploiesti S.R.L., pentru activitatea de producere si distributie a energiei termice din centrala proprie destinata populatiei in valoare de 1.359.921 lei/Gcal.

Art. 2

Aproba pretul care va fi practicat de catre operatorul S.C. Dalkia Ploiesti S.R.L. pentru activitatea de producere si distributie a energiei termice din centrala proprie destinata agentilor economici in valoare de 1.396.958 lei/Gcal.

Art. 3

Pretul de referinta al gigacaloriei pentru populatie ramane neschimbat.

Art. 4

Aproba tariful de distributie pentru energia termica livrata populatiei municipiului Ploiesti in suma de 447.897 lei/Gcal.

Art. 5

Aproba tariful de distributie pentru energia termica livrata agentilor economici in suma de 460.687 lei/Gcal.

Art. 6

Insuseste modul de calcul si formularele intocmite conform metodologiei A.N.R.S.C. prezentate in anexele 1, 2, 3, 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7

Tarifele si preturile sunt valabile incepand cu data de 01.10.2003.

Art. 8

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti ca, functie de majorarile ulterioare la energia termica, energia electrica si gaze naturale sa aprobe preturile si tarifele energiei termice produse si distribuite populatiei si agentilor economici, potrivit metodologiei stabilita de A.N.R.S.C.

Art. 9

Regia Autonoma de Termoficare si Servicii Publice, Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Ploiesti si S.C. Dalkia Ploiesti S.R.L. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 10

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va difuza prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu