Anexa nr.1

(Tabelele nr. 7, 8, 9, 10)

 

IMPOZITUL PE TEREN

1.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza in suma fixa pe metru patrat de teren, in mod diferentiat, in intravilanul localitatilor, pe ranguri de localitati si zone, iar in extravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si categorii de folosinta a terenurilor, pe zone.

2.      Impozitul pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 si se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

3.      Impozitul pe teren se calculeaza incepand cu intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite, indiferent sub ce forma (data declararii poate fi:data mentionata in actul respectiv in cazul actelor notariale; data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila in cazul hotararilor judecatoresti ; data mentionata in contractul respectiv in cazul terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a municipiului Ploiesti aflate in administrare sau in folosinta sau concesionate ori inchiriate contribuabililor).

4.      Scaderea impozitului pe teren se face incepand cu data de intii a lunii urmatoare celei in care s-a produs modificarea.

5.      Impozitul pe teren se datoreaza si pentru terenurile ocupate de orice fel de constructii care nu sunt de natura cladirilor numai daca aceste terenuri sunt inregistrate in categoria terenuri cu constructii (trotuare, alee de orice fel, diguri, terenuri de sport, puturi, fose betonate, poduri, bazine,platforme betonate, cai de rulare, retele de canalizare, imprejmuire precum si pentru orice alte constructii asemanatoare si care nu sunt de natura cladirilor).

6.      Nu se datoreaza impozitul pe teren pentru terenurile prevazute la art.257 si 285 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.      Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratie de impunere la Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului Ploiesti in termen de 30 de zile de la data dobandirii terenurilor, de la data cand incheie contract de administrare, folosinta, concesiune, inchiriere a terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a municipiului Ploiesti, de la data cand intervin schimbari privind domiciliul sau sediul, de la data cand se realizeaza lucrari ce conduc la modificarea impozitului pe teren sau de la data cand intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului ce conduc la modificarea impozitului pe teren.

8.      Pentru depunerea cu intarziere a declaratiei pentru stabilirea impozitului pe teren sau pentru nedepunerea acestei declaratii contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice sunt sanctionati conform prevederilor legale in vigoare.

9.      Pentru neplata la termen a impozitului pe teren se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor legale.

10.  Pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Ploiesti concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

 

A. Impozitul pe teren datorat de persoane fizice

 

1.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Ploiesti concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

2.      Sunt proprietari de terenuri si acei contribuabili carora in conditiile Legii nr.18/1991 - Legea fondului funciar si ale Legii nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare li s-au constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, de la data punerii in posesie constatata prin procese-verbale, fise sau oricare alte documente de punere in posesie chiar daca nu este necesar titlu de proprietate.

3.      Impozitul pe terenul situat in intravilan se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe zone, conform tabelului nr.7.

Tabelul nr. 7

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE N INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCTII

apartinand persoanelor fizice

-lei/m -

Zona in

cadrul localitatii

NIVELUL IMPOZITULUI

STABILIT PENTRU ANUL 2005 CONFORM H.G.R.783/2004

NIVELUL IMPOZITULUI

PT. ANUL 2004 CF.H.C.L. 203/2003

NIVELUL IMPOZITULUI STABILIT PENTRU ANUL 2005

 
MAJORARE *)

 

2005 comparativ cu 2004

 

 

A

5.800

5.420

6.000

+10,70%

B

4.385

4.095

4.500

+ 9,89%

C

3.000

2.765

3.000

+ 8,50%

D

1.425

1.330

1.400

+ 5,27%

 

Nota : *) Majorarea 2005 comparativ cu 2004 include si indexarea stabilita prin H.G.R. nr.783/2004.

 

4.      Impozitul pe teren situat in intravilan orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de folosinta, conform tabelului nr.8.

 

Tabelul nr. 8

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE N INTRAVILAN ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

apartinand persoanelor fizice

- lei/m -

Zona

 

 

Categorie

de folosinta

NIVELURILE

IMPOZITULUI

PENTRU ANUL 2005 CF. H.G.R. 783/2004

 

NIVELUL IMPOZITULUI PT. ANUL 2004

CF. HCL 203/2003

(inclusiv coeficientul de corectie - 5.00)

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2005

(inclusiv coeficientul de corectie - 5.00)

MAJORARE

 

2005 comparativ cu 2004

 

 

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Terenuri cu constructii*)

-

-

-

-

80

75

65

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Arabil

95

70

60

50

125

95

80

65

100

80

70

50

- 20%

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

Paşuni

70

60

50

40

95

80

65

50

80

70

50

40

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

- 20,00%

Fanete

70

60

50

40

95

80

65

50

80

70

50

40

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

- 20,00%

Vii

155

120

95

60

210

165

125

80

180

140

110

70

- 33,33%

- 15,15%

- 12,00%

- 12,50%

Livezi

180

155

120

95

245

210

165

125

210

180

140

110

- 14,28%

- 14,28%

- 15,15%

- 12,00%

Paduri şi alte terenuri cu vegetatie forestiera

95

70

60

50

125

95

80

65

100

80

70

50

- 20,00%

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

Terenuri cu ape

50

40

30

x

65

50

35

x

55

40

30

x

- 15,38%

- 20,00%

- 14,28%

x

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terenuri neproductive

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nota: Avand in vedere prevederile Legii nr.571/2003 si Hotararii Guvernului nr.783/2004 in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 5,00 corespunzator rangului I al localitatii stabilit pentru municipiul Ploiesti.

*) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.

5.      Se acorda facilitati fiscale pentru urmatoarele categorii de persoane:

a.       scutire de la plata impozitului pe teren pentru veteranii de razboi, persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului Lege nr.118/1990 republicat cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. 1 lit. b si art. 4 alin. 1 din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei Romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit ;

b.      scutire de la plata impozitului pe teren pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide de gradul I sau II ;

c.       scutire de la plata impozitului pe tereni pentru orfanii aflati in evidenta autoritatii tutelare ;

d.      scutire de la plata impozitului pe teren pentru persoane fizice nevazatoare ;

e.       scutire de la plata impozitului pe teren pentru pensionarii titulari de rol cu pensie de pana la 2.000.000 lei pentru terenul aferent locuintei de domiciliu ;

f.        scutire de la plata impozitului pe teren pentru persoane fizice beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si ale Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social ;

In cazul in care aceste terenuri sunt instrainate, noii proprietari nu mai beneficiaza de aceste scutiri.

6.      Scutirea prevazuta la literele a), b), d), se acorda pe baza de cererii beneficiarilor depusa o singura data, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele prin care se atesta situatia respectiva.

7.      Scutirea prevazuta la litera c) se acorda persoanelor in baza evidentei pusa la dispozitie de directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti.

8.      Scutirea prevazuta la litera e) se acorda pe baza cererii beneficiarilor, iar pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2005 cererile vor fi depuse pana la data de 31 ianuarie 2005, in caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza depun cerere. Cererea tip este prevazuta in anexa nr.2.

9.      Scutirea prevazuta la litera f) se acorda pe baza cererii beneficiarilor si in urma unei anchete sociale efectuata de directia de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Ploiesti care va certifica situatia respectiva. Pentru a beneficia de scutire pe intreg anul 2005 cererile vor fi depuse in cursul lunii decembrie 2004, in caz contrar scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza depun cerere.

10.  Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de catre persoanele fizice beneficiare. In cazul in care contribuabilii detin in indiviziune acest teren, scutirea se acorda proportional cu cota detinuta.

 

B. Impozitul pe teren datorat de persoane juridice

 

1.      Impozitul pe teren in cazul persoanelor juridice se datoreaza de catre acele entitati reprezentate de persoane fizice, inregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, in scopul desfasurarii unei activitati. Acestea sunt:

a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de codul comercial si care nu sunt asimilate persoanelor fizice (regii autonome, societati si companii nationale, societati bancare, societati comerciale care se organizeaza si desfasoara activitati specifice productiei, prestarilor de servicii, desfacerea produselor sau altor activitati economice, cooperative mestesugaresti de consum sau de credit sau alte entitati juridice care fac fapte de comert);

b) sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei apartinand persoanelor fizice sau juridice straine;

c) organizatii politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutii publice, asociatii, fundatii, federatii si altele asemenea (in aceasta categorie se cuprind numai acele unitati care apartin persoanelor juridice care desfasoara activitati prevazute la lit.a);

d) cultele religioase si unitatile locale ale acestora (asezamintele, asociatiile, ordinele si congregatiile prevazute in statutele de organizare si functionare numai daca au elemente constitutive de persoane juridice).

2.      Impozitul pe teren este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru terenurile aflate in proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Ploiesti concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, impozitul pe teren reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

3.      Impozitul pe teren se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabili in baza Legii nr.571/2003 se plateste trimestrial, in patru rate egale, astfel: pana la 15 martie, pana la 15 iunie, pana la 15 septembrie si pana la 15 noiembrie.

4.      Impozitul pe terenul situat in intravilan se calculeaza in suma fixa, pe metru patrat de teren, diferentiat pe zone, conform tabelului nr.9.

Tabelul nr. 9

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE N INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRUCTII

apartinand persoanelor juridice

- lei/m -

Zona in cadrul localitatii

NIVELUL IMPOZITULUI

STABILIT PENTRU ANUL 2005 CONFORM H.G.R.783/2004

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2004

CF. H.C.L. 203/2003

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2005

 
MAJORARE

2005 comparativ cu 2004

A

5.800

5.420

6.500

+ 19,92%

B

4.385

4.095

5.000

+ 22,10%

C

3.000

2.765

3.000

+ 8,50%

D

1.425

1.330

1.500

+ 12,78%

 

Nota : *) Majorarea 2005 comparativ cu 2004 include si indexarea stabilita prin H.G.R. nr.783/2004.

 

5.      Impozitul pe terenul situat in intravilan la orice alta categorie de folosinta decat cea de de terenuri cu constructii se calculeaza in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de folosinta, conform tabelului nr.10.

 

Tabelul nr.10

 

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE N INTRAVILAN ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII

apartinand persoanelor juridice

- lei/m -

Zona

 

 

Categorie

de folosinta

NIVELURILE

IMPOZITULUI

PENTRU ANUL 2005

CF. H.G.R. 783/2004

 

NIVELUL IMPOZITULUI PT. ANUL 2004

CF. HCL 203/2003

(inclusiv coeficientul de corectie - 5.00)

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2005

(inclusiv coeficientul de corectie - 5.00)

MAJORARE

 

2005 comparativ cu 2004

 

 

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Terenuri cu constructii*)

-

-

-

-

80

75

65

60

-

-

-

-

-

-

-

-

Arabil

95

70

60

50

125

95

80

65

100

80

70

50

- 20%

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

Paşuni

70

60

50

40

95

80

65

50

80

70

50

40

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

- 20,00%

Fanete

70

60

50

40

95

80

65

50

80

70

50

40

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

- 20,00%

Vii

155

120

95

60

210

165

125

80

180

140

110

70

- 33,33%

- 15,15%

- 12,00%

- 12,50%

Livezi

180

155

120

95

245

210

165

125

210

180

140

110

- 14,28%

- 14,28%

- 15,15%

- 12,00%

Paduri şi alte terenuri cu vegetatie forestiera

95

70

60

50

125

95

80

65

100

80

70

50

- 20,00%

- 15,79%

- 12,50%

- 23,07%

Terenuri cu ape

50

40

30

x

65

50

35

x

55

40

30

x

- 15,38%

- 20,00%

- 14,28%

x

Drumuri si cai ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Terenuri neproductive

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Nota : - Avand in vedere prevederile Legii nr.571/2003 si Hotararii Guvernului nr.783 /2004 in tabelul de mai sus s-a aplicat coeficientul de corectie de 5,00 corespunzator rangului I al localitatii stabilit pentru municipiul Ploiesti.

- *) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor.